دولت جديد بريتانيا ميتواند از برگزيت برگردد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييسپارلماناروپااعالمكرد:اگردولتجديدانگليستصميم بگيرد ميتواند از برگزيت بازگردد. آنتونيو تاجاني اعالم كرد: اگر موضع دولت انگليس بعد از برگزاري انتخابات زودهنگام تغيير يابد ميتواند از برگزيت بازگردد. وي ادامه داد: اگر دولت جديد انگليس تصميم بگيرد موض//ع خود را تغيير دهد اين امكان وجود دارد. اگرچه تصميم آخر در اين باره بر عهده 27 عضو اتحاديه اروپاست اما در صورت تغيير تصميم انگليس درباره برگزيت همه به نفع اين تصميم راي خواهند داد. تاجاني اضافه كرد: اگر انگليس بعد از انتخابات بخواهد از ماده 50 بيرون آيد روند پس از آن كامال مشخص است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.