ديدارمحرمانهترامپباروسايجمهورسابقكلمبيا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-رييسجمهورآمريكانشستيمحرمانهراباروسايجمهورسابق كلمبيا در فلوريدا داشته است. اين نشست محرمامه اخيرا صورت گرفته و گزارش شده كه اين ديدار محرمانه ميان دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا با آلوارو اوريبه و آندرس پاس//ترانا، روساي جمهور سابق كلمبيا توسط سناتور جمهوريخواه آمريكايي ماركو روبيو تنظيم شده است. هم اوريبه و هم پاسترانا مخالف تواقف صلحي هستند كه دولت كلمبيا سال گذشته ميالدي با چريكهاي نيروهاي مسلح انقالبي كلمبيا موسوم به فارك به دست آورد. ديدار ميان اين سه نفر در ماراالگو، اقامتگاه ترامپ در فلوريدا صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.