چين در حال آمادهباشكامل نظامي

Jahan e-Sanat - - News -

يوروني/وز- نيروي هوايي چين هواپيماه//اي داراي قابليت حمل موشكهاي كروز را در حالت آمادهباش كامل نظامي قرار داده است. اين اقدام در پي افزايش تنشها ميان كرهش//مالي و غرب و خصوصا آمريكا صورت گرفته است. براساس گزارشهاي به دست آمده آمريكا اعالم كرده تعداد قابل توجهي از جنگندههاي چين در باالترين حالت هشدار قرار گرفتهاند. همزمان كيم جونگ اون، رهبر كرهشمالي اوايل روز پنجشنبه گذشتهبهآمريكانسبتبهانجامحملهپيشگيرانههشدارداد.تنشهاميان كرهشمالي و آمريكا در هفتههاي اخير افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.