ترامپ:آمريكاوارددرگيريهايليبينميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييسجمهور آمريكا اعالم كرد تمايل ندارد اياالت متحده را وارد درگيريهاي مسلحانه در ليبي كند. دونالد ترامپ در كنفرانس خبري با نخستوزير ايتاليا پس از ديدار ميان اين دو مقام در كاخ سفيد گفت: معتقد نيستم كه بايد نقشي در ليبي داشته باشيم. بر اين باورم كه آمريكا در حال حاضر به قدر كافي نقشهايي را در مكانهاي مختلف جهان ايفا ميكند. ترامپ در عين حال گفت: شكست داعش براي ما اولويت است و اين امر صرفنظر از مكاني است كه داعش در آن شكست ميخورد؛ چه در عراق، ليبي يا هر كشور ديگري باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.