افزايش شمار كشتهشدگان مترو سنپترزبورگ

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-شمارقربانيانمتروسنپترزبورگبه61 نفررسيد.وزارتبهداشت روسيه اعالم كرد بامداد ديروز يكي ديگر از مجروحان حادثه تروريستي مترو سنپترزبورگ بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است. همچنين42 نفرديگرازشهروندانآسيبديدهدرحادثهمتروروسيههمچنان دربخشمراقبتهايويژهدربيمارستانبستريهستند.سومآوريلامسال انفجار فردي انتحاري در واگن مترو در حال حركت در سنپترزبورگ روسيه موجبكشتهوزخميشدنبيشاز07 نفرشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.