عضو شورايعالي بورس و مديرعامل فرابورس ترسيم كردند؛ تاثير انتخابات69در آينده بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News - بينالملل

عضو ش//ورايعالي ب//ورس و اوراق به//ادار، نفت و گاز را از صنايع پيش//رو و پرپتانسيل بازار سرمايه براي رشد در سال69 اعالمكرد.حسينعبدهتبريزي به سنا گفت: صنايعي كه وابسته به نفت و گاز هستند، كماكان امكان رشد خود را در سالجاري نشان خواهند داد. وي اظهار داش//ت: توقع ما اين اس//ت كه شركتهاي دانشبنيان نيز رشد خوبي را تجربه كنند كه البته ممكن اس//ت بخشي از آن در بورس ديده نشود اما به هرحال فعاليت اين شركتها آثار خود را در كليت اقتصاد نش//ان خواهد داد. عبدهتبريزي با بيان اينكه بخش سالمت هم بس//يار جاي رشد دارد، عنوان كرد: عمده رش//د بخش خدمات به صنعت سالمت برميگردد. وي افزود: بورس بايد بر پذيرش شركتهاي فعال در بخش س//المت تمركز كند چراكه 54 درصد اقتصاد ايران را خدمات تشكيل ميدهد و بخش عمدهاي از رشد بخش خدمات هم به حوزه س//المت مربوط است. اين اقتصاددان در عين حال وضعيت بازارها در س//ال 96 را تا حد زيادي مرتبط با وضعيت سياس//ي و انتخابات دانست و گفت: طبعا انتخابات در ماههاي نخست سال 69، عدمتعادلهايي ايجاد ميكند و اين وضعيت بازار سرمايه را تا حدودي محافظهكار خواهد كرد. دورنمایتاالر عبدهتبريزي با بيان اينكه انتخابات رياستجمهوري همواره اهميت بسيار باالي//ي در س//پهر سياس//ت و اقتصاد ايران داش//ته، افزود: طبعا ب//ازار در دو ماه نخست سال، مقداري تامل خواهد ك//رد و معامالت عمده كمتري در اين فضا انجام خواهد ش//د. دبيركل اسبق ب//ورس اوراق بهادار تهران با اش//اره به متغيرها و فاكتوره//اي اثرگذار بر بازار گفت: اينكه نتيجه انتخابات چه باشد، طبعا بر متغيرهاي اصلي كه بنگاهها با آنها كار ميكنند تاثير خواهد گذاشت. عبدهتبريزي ادامه داد: اينكه س//ه نرخ اصلي سود بانكي، ارز و تورم چه خواهد شد،قطعارويشاخصوقيمتبازارتاثير دارد و اگر تشخيص سرمايهگذاران اين باشد كه انتخابات به نتيجه دلخواهشان نميرسد، اين نرخها ميتواند متفاوت و آثار آن بر بازار هم متفاوت باش//د. اين اقتصاددان با بيان اينكه آنچه در س//ال 95 در اقتص//اد اي//ران تحقق يافت در كليت خود مثبت بوده، گفت: در دولت يازدهم نرخ رش//د حدود 10 درصدي را تجرب//ه كرديم ضمن اينكه نرخ تورم نيز به زير 10 درصد رس//يد و اشتغال خوبي هم ايجاد شد هرچند نياز اقتصاد ايران به اشتغال به مراتب فراتر ميرود. عبدهتبريزي در عين حال افزود: بحثي كه االن مطرح ميشود اين است كه آيا اين نرخ رشد- چون بخش قابلتوجهي از آن مربوط به نفت بوده اس//ت- تداوم پيدا ميكند يا خي//ر و بازار نيز به اين موضوع بس//يار حساس اس//ت. مشاور وزير راهوشهرس//ازي اطمينان داد: اگر دولته//اي بعدي هم بتوانند نرخ تورم و همراه با آن نرخ سود بانكي را كنترل كنند، بازار آس//يب نخواهد ديد چراكه بخشي از آسيب بازار ناشي از نرخ سود باالي س//پردههاي بانكي و نيز در اين اواخر اوراق انتش//ار يافته توسط دولت بوده اس//ت. وي با اشاره به اينكه وقتي نرخ سود بانكي باال پرداخت شود، بازار نميتواند مطمئن باشد كه شركتها با آن نرخها توليد را به سرانجام ميرسانند و اضافه كرد: از اين نظر اگر بتوانيم نرخ تورم و نرخ سود بانكي را كنترل كنيم، اين امكان جدي وجود دارد كه بازار در بخشهاي مختلف شاهد حركت روبه باالي قيمتها باشد. نقشبازارهايموازي مش//اور وزير راهوشهرسازي سپس با ترس//يم افق بازار مس//كن در س//ال 96 گف//ت: در خصوص مس//كن، آمار سرش//ماري نفوس و مسكن سال 95 نشان ميدهد رشد جمعيت آرام گرفته و مقدار مس//كن خالي هم زياد اس//ت بنابراين در بخش مسكن گرانقيمت ما افزايش قيمت آنچناني نخواهيم داشت. اين اقتصاددان و اس//تاد دانشگاه اضافه ك//رد: در تهران براي آنكه همين تعداد مسكن خالي موجود پر شود، جمعيت بايد به 13 ميليون نفر برس//د در حالي كه نرخ رشد تهران در سه سال اخير هر سال تنها 0/5 درصد بوده است. پس در حوزه مسكن و ساختمان گرانقيمت و تجاري نبايد قيمتهاي باالتري را توقع داشته باشيم. عبدهتبريزي با اين حال اظهار كرد: در مسكنهاي ارزانقيمت و خانهاوليها، ما در حد تورم نرخ رشد را تجربه خواهيم كرد و حجم معامالت خوبي را هم در اين بخش شاهد خواهيم بود.ويافزود:بهويژه061 هزارواميكه بانك مسكن داده، به 160 هزار معامله منجر ميشود كه بخش قابلمالحظهاي از آن ميتواند در سال 96 صورت بگيرد. بنابراينقيمتواحدهايكوچكدرسال 96 پتانسيل باالرفتن دارد. عبدهتبريزي با رد ديدگاهي كه قائل اس//ت اقتصاد ايران براي رش//د در زمان فعلي نياز به افزاي//ش تورم دارد، گفت: اينكه ما نياز به يك حباب قيمتي داريم تا قيمتها باال رود و رونق بيشتري داشته باشيم، نادرست اس//ت و بايد نگران اقتصادي باش//يم كه با حب//اب ميخواهد رونق ايجاد كند. وي اش//اره كرد: كشورهايي مانند ژاپن كه براي رونق و رش//د ايجاد تورم را تجويز ميكنند، نرخهاي تورمي نزدي//ك به صفر يا حداكث//ر يك يا دو درصد دارند، نه كش//ور ما كه تورم آن هنوز حولوحوش 01درصد ميچرخد. اين اقتصاددان و اس//تاد دانشگاه ادامه داد: شايد اصال به واسطه آن حبابهاي قيمتي گذشته بوده كه امروز سهامداران زيادي از كاهش قيمتها رنج ميبرند و در ماههاي اخير حباب قيمت س//هام بانكها تركيد كه حاصل نرخ سود بااليي است كه سپردهگذاران دريافت كردهاند در حالي كه بانكها چنين س//ودهايي نساختهاند. كنترلزيانسهامداران عبدهتبريزي اف//زود: بنابراين االن خطري در ميان اس//ت ك//ه ميتواند سپردهگذاران را در زماني ديگر اذيت كند. يعني اگر در سال 95 سهامداران به خاطر اينكه نرخ سود بانكي باال بوده، متحمل زيان شدند در مقطع ديگري سپردهگذاران ميتوانند اذيت شوند به لحاظ آنكه سودهايي به آنها پرداخت شده كه بانكها آن سودها را از محل ساير سپردهها پرداختهاند و نه از محل كس//ب سود. وي با بيان اينكه اقتصاد ايران در وضعيتي نيست كه بخواهيم با جب//اب قيمتي ايجاد رش//د كنيم، گفت: توسل به ش//يوههايي همچون ايجاد حبابهاي قيمتي اشتباه عمده است به ويژه آنكه با افزايش حجم پولي كه در كش//ور اتفاق افتاده، اگر درست عمل نكني//م، حتما تورم در انتظار ما خواهد بود. به گفته عبدهتبريزي، االن آنچه جلوي تورم را گرفته، همين نرخ س//ود باالس//ت و به فرض اگر حتي با تحمل زيان بانكها بتوان اين نرخهاي س//ود باال را كاه//ش داد، خطر تورم قابلمالحظهاي اقتصاد ايران را تهديد ميكند. يعني در وضعيتي بسيار دشوار قرار گرفتهايم و براي تجديدس//اختار بانكها بايد بس//يار تدبير كنيم. عضو شورايعالي بورس افزود: فكر نميكنم بايد تورم ايجاد كنيم تا آن تورم به رشد بينجامد و اين اشتباه است تصور كنيم كه اگر تورم ايجاد نش//ود به ش//رايط رونق نميرس//يم. عبدهتبريزي گفت: مس//يري كه از طريق آن بتوانيم نرخ ت//ورم را پايين نگه داري//م و در عين حال نرخ رش//د باال باشد البته مسير س//ختي اس//ت؛ اين همان مس//يري اس//ت كه دولت يازدهم شروع كرده و مخالفان دولت ممكن بگويند نتوانسته با موفقيت كامل آن را به مقصد برساند اما نميتوانند نگويند كه مسير كامال درستي انتخاب شده است. تاثيرهيجان افزون بر اين مديرعامل فرابورس با بيان اينكه بازار س//رمايه در دولت يازده//م عقاليي ماند و دس//تكاري نش//د، گف//ت: در اي//ام انتخابات به تكتك س//هامداران توصيه ميشود درگي//ر رفتارهاي هيجاني نش//وند. اميرهامون//ي در گفتوگو ب//ا ايلنا با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه در دولت يازدهم در هيچ شرايطي دستخوش تغييرات مصنوعي نشد، اظهار داشت: حتي پ//س از مذاكرات موفق برجام ه//م تاثيرات اين رويداد سياس//ي و اقتصادي در بازار بورس كامال طبيعي و بدون هيچ گونه دستكاري بود. وي ادام//ه داد: از دوران مذاكرات آقايان الريجاني و جليلي تا ظريف 17 دور مذاكرات انجام شد كه اوايل تاثير اين مذاكرات بر بازارس//رمايه قابل توجه بود اما پس از هفتمين يا هش//تمين دوره مذاك//رات اثر آن بر بورس ميرا شد. مديرعامل بورس تاكيد كرد: بازار س//رمايه و ب//ورس در دولت يازدهم عقالي//ي ماند. هامون//ي همچنين به سهامداران خرد در آستانه انتخابات رياس//تجمهوري، گف//ت: در ح//ال حاض//ر برآيند بازار س//رمايه عقاليي است اما شايد در برخي از تكسهمها رفتار هيجاني مش//اهده شود. وي با بيان اينكه س//هامداران خرد در اين اي//ام با مش//ورت و مطالعه در بورس س//رمايهگذاري كنند، افزود: توصيه ميشود سهامداران خرد دچار رفتار هيجاني ش//وند و سوار بر موجي كه برخي از فعاالن ب//ازار ميخواهند از ايجاد آن سوءاستفاده كنند، نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.