روش تعيين شاخص سهام در بورسهاي عربي

Jahan e-Sanat - - News -

ش//اخص س//هام روش//ي براي اندازهگيري بخش//ي از بازار سهام اس//ت. اين ش//اخص بيانگ//ر روند عموميقيمتسهامهمهشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است كه در كشورهاي عربي حوزه خليجفارس به صورتهاي مختلف تعيين ميش//ود. به گزارش ايسنا، ش//اخص، در مفهوم كلي، معياري اس//ت ك//ه براس//اس آن ميتوان چي/زي را تشخيص داد. در بورس هم ش//اخصها در واقع معيارهاي مهمي هستند كه با بررسي و تحليل آنه//ا، ميتوان وضعيت گذش//ته و حال بورس را از جنبههاي مختلف، ارزيابي و حتي روند آينده بورس را پيشبيني كرد. بنابراين ش//اخص سهام در بورس نقش بسيار مهمي براي س//رمايهگذاران ايفا ميكند. ش//اخص س//هام در بازارهاي مالي كشورهاي عربي حوزه خليجفارس به روشهاي مختلف تعيين ميشود. در بعض//ي از اين كش//ورها مانند امارات و عربستان سعودي شاخص سهام توسط مسووالن بورس تعيين ميشود و عددي را مبناي شاخص س//هام تعيين ميكنن//د. در ديگر كشورهاي عربي حوزه خليجفارس شركتها ش//اخص و ارزش سهام خود را اع//الم ميكنند كه پس از موافقت مسووالن بورس سهام آن ش//ركت در بورس عرضه ميشود. ب//ا توجه ب//ه بحرانه//اي متوالي كه چند سال گذش//ته گريبانگير بورسهاي كشورهاي عربي حوزه خليجفارس بهخصوص بورسهاي دوبي، ابوظبي، كويت و رياض شده است، شاخص سهام در اين بورسها به ش//دت تغيير يافته و باعث فرار سرمايهگذاران خارجي بورسهاي عربي ش//د. مس//ووالن شيخنشين دوب//ي در س//ال 2001 همزمان با آغاز بحران در بازارهاي مالي امارات، شاخص كل سهام بورس دوبي را از 1500 به 2800 واحد افزايش دادند كه در حال حاضر شاخص سهام در ب//ورس دوب//ي 3402 و در بورس ابوظبي 4492 واحد است. همچنين در حال حاضر ش//اخص كل سهام در بازارهاي مال//ي كويت، رياض، مس//قط و دوحه به ترتيب 6884 واح//د، 7011 واحد، 5528 واحد و 10336 واحد اس//ت. رسانههاي عربي امارات نوسانات شاخص سهام در بورس كش//ورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس را بحرانهاي سياسي و جنگهاي منطقه اعالم كردن//د و كارشناس//ان اقتص//ادي امارات معتقدند تا زماني كه بحران در منطقه و آس//يا هست، اقتصاد كشورهاي عربي حوزه خليجفارس نيز شاهد نوس//ان و بحران خواهد ب//ود. از س//ويي ديگ//ر بازاره//اي آسيايي آخرين روز معامالتي هفته را ب//ا افزايش ش//اخصها به پايان بردن//د در حالي ك//ه گمانهزنيها در خصوص سياس//تهاي مالياتي در آمري//كا افزايش يافته و رش//د قيمت ين نيز با وقفه روبهرو ش//ده است. رييس بانك مركزي ژاپن در آخرين مصاحبه خود از پيادهسازي سياستهاي محرك مالي خبر داد ك//ه موجب كاه//ش قيمت ين در بازارهاي جهاني و رشد شاخصهاي ژاپن ش//د. بر اين اس//اس شاخص تاپيكس ژاپن بهترين هفته كاري را نس//بت به م//اه فوري//ه به ثبت رساند و موجب افزايش قيمت سهام شاخص اماسآي آسيا- پاسيفيك ش//د. در اي//ن ميان ش//اخص آتي

توانست دو روز موفق در ماه را پش//ت س//ر بگذارد در حالي كه استيون منوچين، وزير امور خارجه آمريكا در خصوص پيشرفت طرح كاهش ميزان مالياتدهي شركتها اظهارنظر و اين پروس//ه را در حال پيش//رفت ارزيابي كرد. اما در اروپا قيمت يورو و اوراق قرضه فرانس//ه با سقوط شديد همراه شد در حالي كه تيراندازي به يك افس//ر پليس در فرانس//ه دقيقا در روزهاي قبل از انتخابات در اين كشور، آشفتگي را به اروپا بازگردان//د. در بازارهاي آسيايي، شاخص آسيا- پاسيفيك با رشد 0/7 درصدي همراه شد در حالي كه شاخص جاكارتا در بورس اندونزي رشد 0/6 درصدي را از آن خود كرد. ش//اخص تاپيكس ژاپن توانس//ت رش//د 1/1 درصدي را از آن خود كند در حالي كه شاخص

اس//تراليا روند رو به رش//د 0/6 درص//دي را نظارهگر ش//د. در ديگر بازارها، شاخص اصلي بورس كرهجنوبي 0/7 درصد مثبت ش//د و بورس هنگكنگ توانس//ت رشد 0/2 درص//دي ش//اخص اصلي را شاهد باش//د در حالي كه شاخص شانگهاي چين با افت 0/3 درصدي روبهرو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.