ﺗحﻤیل ﻳک ﻣیلیﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮیﺑگیﺮ ﺑﻪ ﺩﻭلﺖ ﻳﺎﺯﺩهم

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه صنعت- در حالی که طی س//الهای گذشته به دلیل سیاستهای نابسامان دولتمردان، تولید و اشتغال یکی از حلقههای گمشده زنجیره اقتص//اد بوده و ق//درت خرید خانوار را به ش//دت تحتالش//عاع قرار داده اس//ت، وزیر تع//اون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: ما در چهار تصمیم برای دستمزد در هر چهار س//ال سعی کردهایم قدرت خرید را افزایش دهیم. علی ربیعی در همایشی با عنوان تامین اجتماعی برنامه محور؛ پشتوانه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با بیان اینکه در طرح تحول سالمت فشار زیادی به تامین اجتماعی آمد، گفت: ما برای عبور از وضعیت امروز به تداوم عقالنیت نیاز داریمونمیتوانیمعقبگردکنیم.

در حال حاضر در کنار برنامههای توسعه که اجرا میشود، به یک نظریه منسجم رفاه اجتماعی نیاز اس//ت تا ریسک زندگی طبقه متوسط کم شده و سطحی از زندگی مناسب نیز برای طبقات پایین ایجادشود.بنابراینمانیازمندنوعیازتامیناجتماعی به عنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی که گونههای مختلفریسکراپوششمیدهدهستیمکهچنین ساختار تامین اجتماعی را طراحی کند.

در همین راستا به منظور جمعبندی و ارزیابی عملکرد س//ازمان تامین اجتماعی در س//ال 95 و ابالغ رسمی بودجه سال 96 واحدهای اجرایی این سازمان، همایش دوروزهای در تهران با عنوان تامین اجتماعی برنامهمحور؛ پش//توانه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با حضور جمعی از مسئوالن ارشد اجرایی و قانونگذاری و مدیران عالی سازمان تامین اجتماعیبرگزارشد.

بایدکارآمدیتامیناجتماعیراافزایش دهیم

برهمیناساسوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی،با تاکیدبراینکهمانیازبهبازتعریفتفکرتامیناجتماعی داری//م، گفت: هنوز تامین اجتماعی و ابعاد و نقش آن در قوام و دوام جامعه شناخته نشده است. علی ربیعی اظهار داشت: اندیشه تامین اجتماعی مساله مهمی است و در جامعه ایران نیز امروزه الزاماتی برای شکلگیری گفتمان تامین اجتماعی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در ابتدا و قبل از ش//کلگیری نظامات تامین اجتماعی با س//رمایهداری خش//ن مواجه بودیم که با عصر جدید و تبدیل انس//ان به ماش//ین ش//کل میگیرد، افزود: تامین اجتماعی اقدامی برای ثبات اجتماعی اس//ت که برای رفاه و آرامش فکری کارگران ساختارهای تامین اجتماعی شکلمیگیرد.

ربیعی گفت: با هر نگاهی که به مس//اله تامین اجتماعی بنگریم به نظر میرسد ما درباره نظریه و دیدگاه تامین اجتماعی به کار بیشتری نیاز داریم.

ویافزود:تامیناجتماعیبهعنوانمهمتریننهاد اجتماعی برای هرگونه نظریه رفاه باید مورد توجه قرار گیرد. نظریه رفاه معینی نیز برای کشورهایی شبیه به ما وجود دارد. جوامع شبیه به ما مسیری از توسعه را طی کردهاند و با سه طبقه مواجه هستیم. طبقه ثروتمندان، طبقه محرومی که به کمک نیاز دارند و دیگری طبقه میانی که مثل طبقه متوسط در کشورهای توسعه یافته نیست و با یک ریسک زندگی آنها به خطر میافتد.

ربیعی ادامه داد: ما به نظریه رفاهی نیاز داریم که ریسکزندگیطبقاتمیانیراکمکندوبرایطبقات پایینتر نیز کرامت انسانی ایجاد کند و وضعیت این افراد تثبیت شود.

وی با اشاره به تجربه کشور سنگاپور در زمینه ساختار تامین اجتماعی گفت: در سنگاپور که نظام تامین اجتماعی در این کشور نسبت به ما جوانتر است، بیمه مسکن دارند و در نظام تامین اجتماعی آنها با توجه به کمبود زمین و ریسک باالی مسکن، این موضوع در نظام تامین اجتماعی آنها مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین تامین اجتماعی ظرفیت پوشش ریسکهای مختلف را دارد.

وزیر تع//اون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در کش//ور ما صندوقهای مختلف بیمه ای ایجاد شده اس//ت، اظهار داشت: ما میتوانستیم در یک نظام تامین اجتماعی واحد صندوقهای مختلف و ساختار تامین اجتماعی ایجاد کنیم که برای افراد با توان مالی مختلف بتواند کارایی داشته باشد. اگر ما یک س//ازمان تامین اجتماعی بزرگ را طراحی میکردیم، میتوانستیم الیههای مختلف اجتماعی با سطوح پایه مختلف خروجی مناسبی ارائه دهیم و اگر این سازمان ایجاد میشد میتوانستیم تامین اجتماعیپویاتروفعالتری داشتهباشیم.

ربیعی با تاکید بر اینکه ما نیاز به بازتعریف تفکر تامیناجتماعیداریم،گفت:هنوزتامیناجتماعیو ابعاد و نقش آن در قوام و دوام جامعه شناخته نشده است و من معتقدم بدون نظام تامین اجتماعی پویا هر گونه اصالحات اقتصادی و اجتماعی با شکست مواجه میشود و تصمیمات سخت و ساختاری در سایه تامین اجتماعی پویا قابل تحقق است.

وی افزود: ابعاد تامین اجتماعی را باید شناسایی کنیم.باافزایشکارآمدیتامیناجتماعیابعادتامین اجتماعی را بیشتر بشناسانیم و مردم را از خدمات بهتری بهرهمند کنیم. ربیعی ادامه داد: اگر بتوانیم کارآمدی تامین اجتماعی را افزایش داده و خدمات را ارتقا دهیم میتوانیم درباره سیاستهای تامین اجتماعی بزرگتر و گستردهتر بحث کنیم.

وی اظهار داش//ت: خوشحالم که نظام ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی چارچوب علمی دارد و باال بردن کارایی تامین اجتماعی شاید در این سازمان قابل انجام نباشد. من یک شاخص مهم در ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی اعالم کردم و آن متناسب کردن روح تامین اجتماعی با افرادی است که با این سازمان سروکار دارند. افزایشمبلغمستمری! ربیعی در ادامه به مرور اجمالی بر فعالیت سازمان تامین اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: در این سه سال نشان دادیم که میخواهیم کارها را با عقالنیت پیش ببریم تا جامعه توس//عه پیدا کن//د و مردم برخوردارترباشند.

وی افزود: فکر میکنم امس//ال سال شکوفایی کشور است و میتواند سال جهش کشور ما باشد. در مجموع ما در این چند سال عملکرد قابل قبولی داشتهایم ومبلغمستمریکهپرداختکردیماز81 به24 هزارمیلیاردتومانرسیدهاست.

ربیعی ادامه داد: در چهار تصمیم برای دستمزد طی هر چهار س//ال سعی کردهایم قدرت خرید را افزایش دهیم. در طرح تحول سالمت فشار زیادی به تامین اجتماع//ی آمد که برای عبور از وضعیت ام//روز به تداوم عقالنیت نی//از داریم و نمیتوانیم عقبگردکنیم.

وزی//ر تعاون، کار و رف//اه اجتماعی گفت: گروه مدیریت کمحاشیه در سازمان تامین اجتماعی به فعالیتپرداختهومیتوانیمبگوییمهیچوقتتامین اجتماعی اینگونه نبوده است. تحمیلبارمالی در ادامه مدیرعامل س//ازمان تامین اجتماعی ب//ا عن//وان این مطل//ب که بی//ش از یک میلیون مستمریبگیر به این سازمان تحمیل شده است، گف//ت: بار مالی آن تنها در س//ال 94 حدود 800 میلیارد تومان بود که ادامه دارد. تقی نوربخش اظهار داشت: تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سازمان از تولید و اشتغال محور دیگر این همایش است و اقدامات ویژه سازمان برای تحقق اهداف کشور در حوزه تولید و اشتغال مرور میشود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکهدرسالگذشتهبیشاز56 هزارمیلیاردتومان تجهیز منابع در سازمان تامین اجتماعی انجام شده اس//ت، افزود: برای ایفای تعهدات بیش از 52 هزار میلیارد تومان منابع حق بیمه در س//ازمان تجهیز شد که 23 درصد بیش از سال 94 بود.

نوربخش ادامه داد: تحقق برنامههای وصول حق بیمه در ش//رایطی انجام شده است که کارگاههای تولیدیازلحاظنقدینگیدرشرایطسختیقراردارند و سازمان تامین اجتماعی با توجه به این وضعیت توانست برنامه وصول حق بیمه و تعهدات خود در قبال جامعه تحت پوشش را انجام دهد.

ویبااشارهبهحجمباالیگردشمالیدرسازمان تامین اجتماعی در مقایسه با سایر حوزههای کشور گفت:درماهاسفند0048 میلیاردتومانبرایایفای تعهدات سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که 1840 میلیارد توم//ان از این مبلغ برای پرداخت عیدی صرف ش//ده و در سازمان تامین اجتماعی برابر با بودجه یک س//ال س//ازمان بهزیستی فقط عیدیپرداختشدهاست.همچنین0053 میلیارد تومان در این ماه مس//تمری پرداخت شده است. 220 میلی//ارد تومان برای بیمه بیکاری و دو هزار میلیارد تومان نیز به موسسات درمانی طرف قرارداد پرداخت شده است.

مدیرعاملسازمانتامیناجتماعیگفت:اقتصاد مقاومتی به معنی پوش//ش ریس//کها و افزایش تابآوری اس//ت و دو ریس//ک مهم سالخوردگی و درمان را در سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش دارد،عالوهبرایندوریسک61 ریسکدیگررانیز تحت پوشش دارد.

نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی اولین سنگر مقابله با تهاجم اقتصادی است، گفت: با وجود اینکه تجهیز منابع انرژی زیادی از سازمان گرفته پروژههای بزرگی مث//ل حذف دفترچه در سازمان تامین اجتماعی اجرا شده است. برنامهمدون5 ساله وی فعالی//ت بر اس//اس برنام//ه را از مهمترین اولویتهایسازمانتامیناجتماعیبرشمردوگفت: برنامه و بودجه سال 96 برش دوم برنامه پنجساله سازمان است که از اقدامات بسیار اساسی و زیربنایی محسوب میشود. دولت تدبیر و امید از مشکالت و حاش//یهها عبور کرده و در ریل اصلی فعالیت خود قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه با مقایسهوضعیتافزایشمستمریهایبازنشستگان تامین اجتماعی گفت: از سال 85 تا زمان استقرار دولت یازدهم در تمام سالها نرخ تورم باالتر از نرخ افزایش حقوق بازنشستگان بود. البته در دولت قبل فقطدرسال88 کهسالانتخاباتبود،میزانافزایش حقوق بازنشستگان باالتر از نرخ تورم بود.

نوربخش در ادامه ادعا کرد که در دولت روحانی درتمامسالهانرخافزایشحقوقبازنشستگانباالتر از تورم بوده است.

وی با بیان اینک//ه در دولت قبل صدمات قابل توجه//ی به س//ازمان تامین اجتماعی وارد ش//ده است، اظهار داشت: عالوه بر هزینههای نامناسب و سوءاستفادههایی که در ادوار قبل انجام شد، سازمان تامین اجتماعی در آن سالها صدمات فنی زیادی نیز متحمل شده است.

مدیرعامل س//ازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر 25 درصد مس//تمریبگیران سازمان پی//ش از موعد و س//خت و زیانآور هس//تند. این سازمان مطابق با قانون اولیه باید امروز دو میلیون مستمریبگیر داشت ولی امروز سه میلیون و 500 هزار نفر مستمریبگیر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.