دستمان را باز بگذارید

Jahan e-Sanat - - News -

خودروس//ازان همچن//ان منتظر نظر ش//ورای رقابت برای اعالم قیمت محصوالت پرتیراژ هستند و مشخص نیس//ت پس از تصمیمگیری شورای رقابت، قیمت خودرو در سالجاری چه تغییراتی داشته باشد.

ای//ن در حالی اس//ت ک//ه انجمن خودروس//ازان نیز در ای//ن میان برای ش//ورای رقاب//ت ش//رط گذاش//ته و اعالم کرده اگر ش//ورای رقابت دست م//ا را در قیمتگ//ذاری خ//ودرو آزاد بگذارد، م//ا خودمان مالحظه مردم را خواهیم کرد.

احمد نعمتبخ//ش، دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه منتظر نظر ش//ورای رقابت هستیم، افزود: باتوجه به تولیدات متنوعی که در کالسهای مختل//ف داریم، انتظار داریم ش//ورای رقابت همچنان که دیگر خودروسازان را از نظام قیمتگذاری معاف کرده، ما را هم از قیمتگذاری معاف کند.

وی با اش//اره به افزایش هزینههای تولیددرشرکتهایخودروسازیگفت: فقطدربخشکارگریدستمزدها5/41 درصد افزایش یافته است ضمن اینکه فوالدمبارکهدرمقطعیقیمتورقهای ف//والدی را ح//دود 20 درصد افزایش داد. اکنون در تامین برخی مواد اولیه با افزایش قیمت مواجهیم که این موضوع رابرخیشرکتهابهشورایرقابتاعالم کردهاند و برخی هم در حال ارائه گزارش به شورای رقابت هستند.

نعمتبخش افزود: سال گذشته با وجود ابالغ مجوز افزایش قیمت، بعد از حدود شش ماه آن را اعمال کردیم. سیاس//ت کلیمان این است که تا حد ممکن از طریق افزایش تولید و کاهش هزینهها مانع از افزایش قیمت شویم ولی اگر اینگونه نشد به ما اجازه دهند برای جلوگیری از ضرر و زیان، افزایش قیمت داشته باشیم.

وی گف//ت: خیلی از س//هامداران ایرانخودرو و سایپا از طریق سود سهام ارتزاق میکنند و مجاز نیستیم به آنها ضرر برسانیم. نعمتبخش با بی//ان اینکه هزینه

گذاری و هزینه بیمه شخص ثال//ث افزای//ش یافت//ه اس//ت افزود: خودروسازان هیچگونه افزایش قیمتی روی محصوالت اعمال نکردهاند و این افزای//ش قیمتی که مردم و خریداران خودرو با آن مواجهاند ناشی از افزایش هزین//ه گذاریوهزینهبیمه ش//خص ثالث اس//ت که شرکتهای خودروسازی به نیابت از دستگاههای دیگر دریافت میکنند.

وی به موضوع قرارداد خودروسازان داخلی با شرکتهای خارجی اشاره کرد و گفت: براساس ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز قراردادهایی که با خودروسازان خارجی منعقد شد، مقرر شد 30 درصد خودروهای جدیدی را که تولید میشود صادر کنند.

نعمتبخش افزود: س//اخت داخل خودروهای جدید به مرور زمان افزایش خواهدیافت،تولیدپژو8002 بابیست درصد س//اخت داخل شروع شده و به سرعت این سهم در سه سال آینده به 70 درصد افزایش خواهد یافت.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه قیم//ت پژو 2008 را ش//رکت ایرانخودرو تعیین میکند، گف//ت: براس//اس اطالعاتی ک//ه ما در اختیار داری//م این خودرو با قیمت زیر 100 میلی//ون تومان روانه بازار خواهد ش//د، البت//ه، چون 2008 رقیب داخلی و وارداتی دارد ش//ورای رقابت ب//ه قیمتگذاری ای//ن خودرو ورود نمیکند.

نعمتبخش به رشد تولید خودرو در سال گذش//ته اشاره کرد و افزود: سال گذشته تولید خودرو سواری با بیش از 40 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به یک میلیون و 350 هزار دستگاه رسید و تکلیف شد میزان تولید خودرو در سال 96 به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسد.

وی افزود: امیدواری//م خودروهای جدیدی که با اس//تانداردهای روز وارد بازار میش//ود بتوان//د رضایت مردم را نسبت به گذشته بیشتر جلب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.