بازار سیمان با خرید داخلی رونق نمیگیرد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-درشرایطیکههمچنانمشکلتولیدسیمانونبودتقاضا،فعاالناین صنعت را آزار میدهد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است مشکل تولیدکنندگان سیمان با قراردادهای چند میلیون تنی داخلی حل نمیشود و باید بازارهای ناامن شده خارجی را مجددا فعال کرد.

جعفر سرقینی درباره موضوع قرارداد انجمن تولیدکنندگان سیمان با وزارت راه و شهرسازی جهت خرید دو تا سه میلیون تنی سیمان از این صنعت که از سالهای گذشته بسته شده و همچنان خرید قابل توجهی صورت نگرفته است، عنوان کرد: مشکل صنعت سیمان با یکی دو میلیون تن سفارش وزارتخانههای داخلی حل نمیشود و نیاز به بازگرداندن بازارهای صادراتی است تا تقاضای مورد نظرتولیدکنندگانفراهمشود.بهگفتهوی،درحالحاضر01 میلیونتنظرفیت کارخانههایدیگرنیزتا03 درصدپیشرفتداردودرنهایتبه38 میلیونتن ظرفیت فعلی اضافه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.