افزایش ظرفیت تولید فوالد در سالجاری

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- در ماههای گذش//ته فوالد کشور شاهد رشد خوبی بوده و انتظار میرود این رش//د در سالجاری ادامه پیدا کند. بر همین اساس دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از احداث طرحهای فوالدی در چند اس//تان کشور خبردادوگفت:درسال69 حدودیکتادومیلیونتنفوالدبهظرفیتتولید کشور اضافه خواهد شد.

رسول خلیفهسلطان با اشاره به تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید در صنعت فوالد کشور، اظهار کرد: در سالجاری در مجموع پیشبینی میشود در حوزه فوالد کشور اشتغالزایی خوبی ایجاد شود.

دبیرانجمنتولیدکنندگانفوالدایراندرارتباطباطرحهایفوالدیدردست احداث، خاطرنشان کرد: طرحهای فوالدی بزرگی در استانهای خراسان رضوی )شهرهای خاف و سنگان(، اصفهان، کرمان، یزد و خوزستان در حال احداث هستند و ماههای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.

خلیفهسلطان با بیان اینکه صادرات فوالد در سالجاری شاهد رشد قابل قبولی خواهد بود، گفت: پیشبینیها از ادامه روند صادرات فوالد به کشورهای مختلف حاکی از آن است که تا پایان سالجاری صادرات فوالد کشور رشد 20 درصدی نسبت به سال گذشته تجربه کند که همین امر به بحث اشتغال کشور کمک شایانی خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.