قول نوبخت برای حذف عوارض گندله و سنگآهن

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- به دنبال حمایت از تولید برخی محصوالت معدنی، نایب رییس انجمن س//نگ آهن از مذاکرات این انجمن با رییس سازمان برنامه و بودجه جهت حل مشکل عوارض سنگآهن و گندله خبر داد که با قول مساعد رییس این سازمان همراه بود.

بهرامشکوریبااشارهبهوضعیتسنگآهندرماههایاخیرگفت:همانطور که از آمار مشخص است در چند سال گذشته قیمت کامودیتی کاهش یافته که در تمام حوزههای معدنی بوده اما از اوایل سال گذشته شاهد رشد آرام قیمت سنگآهنوکنسانترهبودیمکهبهنظرمیرسداینرونددرسالهای6931 و 1397 ادامه داشته باشد و ما را نسبت به آینده امیدوار نگه دارد.

ویادامهداد:شایددربرخیمواقعموضوعکاهشقیمتهاییراداشتهباشیم ولی در کل چشماندازی که از آینده سنگآهن به دست آمده، روشن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.