واکنشها به عدم پخش زنده مناظرات نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری؛ کدام جناح از رویارویی مستقیم میترسد

Jahan e-Sanat - - News - موسیقی گردشگری

گروهفرهنگ-»فرصتبرابربرایتبلیغتمام نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری» این شعاری است که صدا و سیما چند سال است روی آن مانور میدهد. اینکه چقدر به این شعار عمل شده بحث دیگری است اما در همین رابطه صدا و سیما سعی دارد با برقراری چند گفتوگو و مناظره فرصتی برای تبلیغ در اختیار نامزدهای ریاستجمهوری قرار دهد؛ فرصتی که ارتباط آنها با عامه مردم را میسر میکند و از اهمیت باالیی برخوردار است. شیوهای که چندین دوره است مورد توجه مدیران و سیاستگذاران س//یمای ملی است.اما موضوع از آنجا ش//روع شد که دومین جلسه کمیسیون بررسیتبلیغاتانتخاباتریاستجمهوریباحضور حجتاالسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، علی عسکری رییس سازمان صدا و سیما، قاضیزادههاشمی نماینده مجلس و عضو شورای نظارت بر س//ازمان صدا و سیما، مسووالن ستاد انتخابات کش//ور و نماینده ناظر شورای نگهبان به ریاس//ت وزیر کش//ور برگزار ش//د و موضوع برخورداری برابر نامزدها از امکانات صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، ضوابط و چارچوبهای تولید و پخش برنامههای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاس//تجمهوری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور مجموعتصمیمگیریهاییراکهدراینکمیسیون فراقوهایانجامشددرکانالتلگرامیخودمنعکس کرد و از جمله مصوبات این کمیسیون آن بود که مناظرههایانتخاباتینامزدهابهصورتضبطشده و گفتوگوهای تلویزیونی به صورت زنده پخش شود؛ تصمیمی که عکسالعمل تمام نامزدها و اطرافیانشان را به دنبال داشت.

این تصمیم در حالی گرفته ش//ده است که هیچکدام از جناحهای شرکتکننده در انتخابات موافق آن نیس//تند. مشخص نیست صالحدید چه کس//ی یا چه گروهی برای عدم پخش زنده مناظرات در نظر گرفته ش//ده اس//ت. هر کدام از نامزده//ا بعد از اعالم ای//ن خبر با اعتراض به رویه موجود، پخش زنده مناظرات را حق مردم دانس//تند؛ حقی که میتواند آنان را در انتخاب شایسته نامزد نهایی راهنمایی کند.

از طرف دیگر بعد از اعالم این خبر مردم نیز با اعتراض به این تصمیم این شیوه از مناظره را نوعی توهین قلمداد کردن//د. این اعتراضات در فضای مجازی پررنگتر بود. کاربران شبکههای اجتماعی با طرح این سوال که عدم پخش زنده مناظرات به معنی سانسور و ممیزی صداوسیما بر صحبت های نامزدهاست یا خیر، با تصمیم گرفته شده مخالفت کردند. آنان معتقد بودند رویارویی مستقیم نامزدها در مناظرات میتواند جامعه را به سمت نامزد اصلح راهنمایی کند؛ فرصتی که نباید به راحتی از دست داد.

س/تاد تبلیغات انتخاب/ات تجربهها را مرور کنند

هنوز خبر عدم پخش زنده مناظرات تلویزیونی بین مردم پخش نش//ده بود که مخالفان دولت تصمیم حاضر را به دلیل ترس روحانی از حمالت مخالفان تفسیر کردند اما اولین عکسالعمل بین نامزدها از طرف روحانی ابراز شد. او که در سفر شیراز بود، با انتقاد از تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاس//تجمهوری گفت: »ما حامی آزادترین ش//یوه در مناظرات هستیم که مردم بهتر انتخاب کنند. ستاد تبلیغات انتخابات تجربهها را مرور کند. نقد خوب است اما دروغ گناه بزرگ و اقدامی خالف فرهنگ ایران است.

بعد از س//خنان روحانی، حسامالدین آشنا، مش//اور فرهنگی او از درخواست رییسجمهور برای تغییر تصمیم کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاس//تجمهوری خبر داد. در همین رابطه حمی//د ابوطالبی معاون، سیاس//ی دفتر ریاستجمهوری در واکنش به خبر پخش نشدن مناظرههای ریاستجمهوری به صورت زنده از س//یمای جمهوری اس//المی ایران این سوال را مطرح کرد که »معناي این امر چیست؟ آیاکساني که رییسجمهور ميشوند، صالحیت زنده روي آنتن رفتن را ندارند یا قصد دارند برخي مطالب را سانسورکنند یعني مردم محرم نیستند؟«

محمد اصفهانی، خوانندهای ک//ه به قول خودش در این سالها کمکار شده بود، شامگاه گذشته در کنار ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان ایستاد و خواند.

این کنسرت که نخستین اجرای ارکستر ملی ایران در سال 1396 بود، آخرین روز فروردینماه در تاالر وحدت تهران روی صحنهرفتودرآن،قطعاتیازهمایونخرم،فریدونشهبازیان و حسین دهلوی اجرا شد.

آغازگ//ر این اجرا پرلود »گریز« بود که در ادامه، با حضور محمد اصفهانی روی صحنه، قطعات »اوج آسمانها« و »تنها ماندم« اجرا شدند. پس از آن، پرلود »پرهیز عاشقانه« نواخته ش//د. سپس دو قطعه با کالم »روزی تو خواهی آمد« و »ای تو همیش//ه در میان« اجرا شد و بخش اول این کنسرت به پایان رسید.

پس از تنفسی نهچندان کوتاه، بخش دوم با قطعه »فانتزی برای تار و ارکستر« شروع شد که مسیح تحویلداری بهعنوان تکن//واز تار در آن هنرنمایی کرد. رپرتوار اجرا در این بخش

ام//ا این پایان ماجرای عکسالعمل دولتیها نبود. وزارت کشور نیز در اطالعیهای با برشمردن اعضای کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری این تصمیم را متوجه دولت و نمایندگانش در این کمیسیون ندانست و از حق استفاده برابر کاندیداها از رسانههای عمومی تاکید کرد. در ادامه اطالعیه وزارت کشور آمده است:

»نظر به فضاسازی و تالش برخی رسانهها در جهت انتساب مصوبه کمیته تبلیغات انتخابات ریاس//تجمهوری در خصوص پخش غیرزنده مناظرههای تلویزیونی انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور، ضمن رد کامل این فضاسازیها به استحضار ملت شریف ایران عزیز میرساند؛

-1 براب//ر م//اده 62 قان//ون انتخاب//ات ریاستجمهوری، به منظور تضمین برخورداری یکس//ان نامزدهای ریاستجمهوری از امکانات عمومی، کمیس//یون بررسی تبلیغات انتخابات تش//کیل میگردد و اعضای کمیسیون مطابق ماده «63» قانون انتخابات عبارتند از:- دادستان کل کشور یا نماینده تاماالختیار او- وزیر کشور یا نماینده تاماالختیار او- دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات- رییس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایرانبهانتخابشورا-رییسسازمانصداوسیمای جمهوری اسالمی ایران یا نماینده تاماالختیار بر ش//امل »توای پری کجایی«، »مهر و م//اه«، قطعه بیکالم »س//رود گل« و قطعه »افس//انه« براساس ملودی یک مقام تاجیکی بود. اساس ترکیب فوقالذکر، از پنج عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری، فقط دو عضو آن مربوط وزارت کشور یا هیات مرکزی اجرایی انتخابات هستند.

-2 با توجه به ترکیب فرابخشی کمیسیون، انتس//اب تصمیمی که با حض//ور همه اعضای کمیسیون و پس از طرح مباحث تفصیلی، مرور تجربههای گذشته و سپس رایگیری بین اعضا منعقدشده،مصدا ِقبار ِزجنجالآفرینیومقابلهبا تصمیمات مراجع مسوول در امر انتخابات است.

-3 اعالم مخالفت یا موافقت فعاالن سیاسی با تصمیمات مراجع قانونی انتخابات، مادام که در چارچوبهای قانونی پیگیری شود، امری طبیعی اس//ت.« در پایان نیز روحانی در پیامی توئیتری با هش//تگ مناظره زن//ده- ویدئو با تکرار حرف پیشینش نوش//ت: »ارزش انتخابات به انتخاب آزادان//ه و آگاهانه اس//ت. من حام//ی آزادترین شیوهها هستم.« واکنشاصولگرایان،فراربهجلو برخی تصمیم کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخاب//ات ریاس//تجمهوری را در جهت منافع نامزدهای اصولگرا تفسیر کردند. اصولگرایان که سابقه تلخ مناظرات سال 92 را در خاطر دارند از حاضرجوابی روحانی در برابر سواالتشان هراس دارند اما کمی بعد از روحانی و اضهار نظرش، آنان

پس از پایان این بخش، به علت تشویق پیدرپی تماشاگران، ارکستر دو قطعه بیز نواخت. اولین قطعه »اوج آسمانها« بود که محمد اصفهانی هنگام اجرای آن از مخاطبان خواست او را نیز نسبت به تصمیم اخیر واکنش نشان دادند.

در همین راستا محمدباقر قالیباف با اشاره به ظرفیتهای منحصر به فرد مناظرههای زنده و افزایش میزان مش//ارکت مردم، برگزاری آنها را ضرورتی برای آگاهس//ازی عمومی از برنامهها و دیدگاههای نامزدهای انتخاباتی دانست.

وی با تکرار انتقاد خود از لغو زنده بودن برنامه مناظرهها از کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات خواس//ت با درخواس//ت عمومی برای برگزاری مناظرههای آزاد و زنده موافقت و همراهی کند.

حجتاالسالم سیدابراهیم رییس//ی، داوطلب انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم هم اعالم کرد که اینجانب از مناظره زنده به عنوان یکی از راههای ش//ناخت در افکار عمومی استقبال میکنم و این را حق مردم بزرگوار و هوشمند کشورمان میدانم. س//یدمصطفی میرس//لیم نامزد دوازدهمین دوره ریاستجمهوری از طرف حزب موتلفه اسالمی هم در واکنش به خبر عدم پخش زنده مناظرهها گفت: نباید حق آگاهی مردم از عکسالعملهای حقیقی نامزدها گرفته شود. این حق مردم است که بتوانند با شناخت کامل، نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند. محسن رضایی هم در صفحه شخصی اینستاگرام خودنوشت:»مناظراتنقشمهمیدرآگاهیبخشی بهمردمدربارهنامزدهاوبرنامههایآنهادارد.زندهبودن مناظرات، اعتماد مردم و جاذبه رقابتها را افزایش میدهد. مناظرات جمعی برای شناخت موضوعات مفیدندومناظراتتکبهتکبرایشناختکاندیداها. باید زمان تبلیغات حداقل به شش ماه افزایش یابد تا فرصت بیشتری به مردم و نامزدها داده شود. ما در سیاستهایکلیانتخابات،آسیبهایانتخاباتیایران راشناختهوباسیاستهایکلیبرطرفکردهایم.نوبت دولتومجلساستکهبراساسآنسیاستها،قانون جامعانتخاباتراتهیهوتصویبکند.« امکانتجدیدنظر بعد از انتقادهای جناح های سیاس//ی نس//بت به تصمیم کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قرار بر این شد تصمیم فوق مورد بازبینیقرارگیرد. تجربهجنجالیسال88 صاحبنظران تصمیم اخیر را برای جلوگیری از حواشیمناظراتسال88 تفسیرکردند.درآنزمان احمدینژاد با حمله به مدیران انقالب به خصوص مرحومهاشمیرفسنجانیفضایانتخاباتراملتهب کرد.مناظرهاحمدینژادوموسویتاچندینروزبعد از پخش محل بحث و جدل فراوانی بود؛ حواشی که تا ماهها بعد از انتخابات آن سال نیز ادامه داشت. همراهی کنند که آنها نیز همراه با اصفهانی خواندند: »امشب در سر شوری دارم .... پرلود »گریز« نیز در انتها نواخته شد و بدرقهکننده حاضران شد.«

در این کنسرت، علیاکبر صفیپور مدیرعامل بنیاد رودکی، شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران، پری ملکی خواننده و شیرین یزدانبخش بازیگر حضور داشتند.

ارکستر ملی ایران که فریدون شهبازیان آن را »نوپا« معرفی میکند و میگوید، درصدد کشف استعدادهای جوان موسیقی است، سال گذشته با خوانندگی علیرضا افتخاری در جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفت و در ادامه فعالیتهای خود، همراه این خواننده در شهرستان خرمآباد نیز اجرا کرد.

اصفهانی پیش از این درباره اجرا با ارکستر ملی گفته بود: »وقتی آقای شهبازیان تصمیم گرفت ارکستر موسیقی ملی را هدایت کند، بهدلیل اینکه با ذهنیتهای اجرایی و موسیقایی ایشان آشنایی داشتم، بسیاری از مسایل را ندیده، حلشده دیدم و چشمبسته پیشنهاد ایشان را پذیرفتم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.