سند جامع گردشگری نهایی میشود

Jahan e-Sanat - - News -

گاردین- ش//ش رمان برای کسب جایزه ادبی 50 هزار پوندی »بوکر« بینالمللی در سال 2017 رقابت خواهند کرد. رمانهایی از نروژ، دانمارک، آرژانتین، فرانسه و رژیم صهیونیستی به جمع شش نامزد نهایی جایزه ادبی »منبوکر«بینالمللیراهیافتند.

نیک بارلی، رییس هیات داوران جایزه منبوکر به همراه سایر اعضای هیات داورانشامل »دنیلهان«،»الیفشافاک«،»چیکااونیگوه«و»هلنمورت«، ازمیان31 رمانراهیافتهبهفهرستاولیهاینجایزهمعتبرادبی،نامششاثر را به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب کردند.

بر این اساس رمان »قطبنما« از نویسنده و مترجم فرانسوی ماتیاس آنار با ترجمهای از شارلوت ماندل، »اسبی که در کافه قدم میزند« از دیوید گراسمن با ترجمه »جسیکا کوهن«، »نادیده« به قلم »روی جکوبسن« با ترجمه دان بارتلت و »دان شاو«، »آینه، شانه، نشانه« به نویسندگی دورث نورس با ترجمه میش//ا هوکسترا، »یهودا« نوش//ته آموس اوز با ترجمه »نیکالس دالنگ« و »رویای تب« نوشته سامانتا شوبلین ترجمه شده توسط مگان مکداول، شش رمانی هستند که به عنوان نامزدهای نهایی جایزه منبوکر بینالمللی در سال 2017 شناخته شدهاند.

از میان این شش نامزد نهایی نام دو نویسنده زن یعنی سامانتا شوبلین از آرژانتین و دورت نورس نویسنده دانمارکی دیده میشود و چهار نویسنده دیگرمردهستند.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری از نهایی کردن سند جامع گردشگری در سال نخست برنامه ششم توسعه خبر داد.

زهرا احمدیپور در جمع فعاالن گردشگری فارس گفت: »تهیه سند جامع گردشگری در دستورکار قرار گرفته و بنا داریم در سال اول برنامه ششم توسعه این سند را نهایی کنیم. تمام اطالعات مربوط به مطالعات قبلی این سند را طبقهبندی کردهایم و کارگروههایی با حضور دانشگاهیان، صاحبنظران، بخش خصوصی و بدنه کارشناسی سازمان درحال مطالعه و بررسی این سند هستند. این سند ابتدا بهصورت پایلوت در چنداستاناجرامیشود.همچنیندرحوزهکارشناسیوتأمین منابع مالی از سازمان جهانی گردشگری برای اجرای این طرح درخواست حمایت و پشتیبانی کردهایم.«

معاون رییسجمهور اضافه کرد: »همه وجوه دولت با اجرای طرحتعطیالتآخرهفتهموافقاند.بااجرایاینطرحمیتوانیم به رونق گردشگری منطقهای امیدوار باشیم.«

او ادامه داد: »متوازنس//ازی زمان سفر یکی از طرحهایی اس//ت که س//ازمان میراثفرهنگی و سازمان محیطزیست دنبال میکنند. در این باره طرح سه هفته تعطیالت زمستانی را پیشنهاد کردهایم که با توجه به آلودگی هوا در این فصل بیش از پیش به آن توجه شده است.«

احمدیپور اضافه کرد: »این طرح اکنون در کمیسیونهای دولت درحال بررسی است و میتواند گام بزرگی در راه استفاده از ظرفیتهای گردشگری کشور باشد.«

رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: »در برنامه ششم توسعه، گردشگری بهعنوان »صنعت« شناخته شده است و تمام قوانین مربوط به »صنعت« شامل گردشگری هم میشود. باید از این ظرفیت استفاده شود.« او گفت: »توس//عه گردشگری مورد توجه و تاکید دولت است. گردشگری، در برنامه اقتصاد مقاومتی سال 69، بهعنوان یک سرفصل دارای ردیف مشخص است و میتواند از تسهیالت اقتصادی بهرهمند ش//ود. این برنامه تا پایان اردیبهش//ت به قرارگاه اقتصاد مقاومتی اعالم میش//ود.« احمدیپور تاکید کرد: »گردش//گری فرصتی برای ایجاد انس//جام اجتماعی و دستیابی به سود اقتصادی است. سال گذشته درآمد کشور از محل گردش//گری هش//ت میلیارد دالر بود و امروز شاهد افزایش ورود تورهای خارجی به کشور هستیم که باید برای آنها برنامهای منسجم تدارک ببینیم.« معاون رییسجمهور همچنی//ن در مورد راهنمایان گردش//گری گفت: »موضوع مربوط به راهنمایان گردشگری در شورای اشتغال مطرح شده و صحبتهایی هم با وزیر کار داشتهام تا راهنمایی گردشگری بهعنوان شغل بهرسمیت شناخته شود؛ هماکنون 8300 نفر در این حوزه مشغول فعالیتاند، بنابراین باید از این فرصت برای ایجاد اشتغال بیشتر استفاده کرد. پس از پذیرفته شدن آن بهعنوان ش//غل، سایر مسایل این حوزه هم قابلپیگیری خواهند بود. معاونت گردشگری موظف شده است طرحی را برای این موضوع آماده کند.«

اوتصریحکرد:»ازاستانهاخواستهایممشخصکنندبهطور خاص در کدامیک از زمینههای گردشگری ظرفیت بیشتری برای فعالیت و رونق دارند چراکه انتخاب زمینهای مشخص در حوزه گردشگری امکان سرمایهگذاری مناسب و برنامهریزی منسجم را در اختیار ما قرار میدهد.«

بحثوزارتخانهشدنسازمانبدونمطالعهمطرح شده است

رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری افزود: »طرحی در مجلس برای وزارتخانه شدن این سازمان رای آورده است که عمدتا این موضوع ازسوی دوستان حوزه گردشگری مطرح شده است. البته نمیدانم آیا واقعا این اتفاق به وضعیت گردش//گری کمکی میکند یا خیر، چون بدون مطالعه مطرح ش//ده اس//ت. بههرحال، در حوزه گردشگری برای سال 96 برنامهها و فعالیتهای خوبی تدارک دیدهایم. امروز فرصت خوبی برای توسعه این بخش و ایجاد رونق در آن وجود دارد چراکه همدلی خوبی در دولت هست و میتوان از ظرفیت مجلس شورای اسالمی هم استفاده کرد تا این بخش توسعه و رونق پیدا کند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.