اعالم آخرین آمار فروش فیلمهای روی پرده

Jahan e-Sanat - - News -

با آغاز اکران فیلم »امتحان نهایی« عادل یراقی در01 سالن سینما، چیدمان اکران نوروزی تغییر کرد. آمار فروش فیلمهای نوروزی تا تاریخ13 فروردینماه به روایت پخشکنندگان سینمای ایران اعالم شد. سعید خانی، پخشکننده فیلم »امتحان نهایی« ساخته عادل یراقی با بازی لیال زارع و شهاب حسینی که از روز چهارشنبه 30 فروردینماه در 10 سینمای تهران به نمایش درآمده است، درباره آخرین رقم فروش این فیلم به ایس//نا گفت: »این فیلم روز چهارشنبه، 10 میلیون و پنجشنبه 21 میلیون تومان فروش داشته که این رقم با توجه به شروع اکران و تعداد معدود سالن نمایش، رقم مناسبی است.«

اینپخشکنندهبااعالممجموعفروش13 میلیونتومانی»امتحاننهایی«در دو روز نخست، بیان کرد: »از امروز به تعداد سینماهای این فیلم در شهرستانهایی چون اصفهان، شیراز و مشهد اضافه خواهد شد.«

بهگفتهخانی،فیلمهایمستقلواجتماعیبرایاکرانوضعیتنگرانکنندهای دارند و در این راستا با کلی پیگیری فعال توانستهایم 10 سالن بگیریم بنابراین امیدواریم در روزهای آینده به تعداد سالنهایمان اضافه شود.

فیلم »امتحان نهایی« با فیلمنامهای از عباس کیارستمی ساخته شده و طبق اعالم پخشکننده، تبلیغات تلویزیونیاش هم به زودی آغاز میشود. فروش»ماجراینیمروز«بیشاز3 میلیاردتومان فی//اض پارس//یان، پخشکننده فیلم »ماج//رای نیمروز« ب//ه کارگردانی محمدحسین مهدویان نیز خبر داد که این فیلم در تهران دو میلیارد و 275 میلیون تومان و در شهرستانها یک میلیارد و 40 میلیون تومان فروش داشته است.

علیسرتیپیمدیرعامل»فیلمیران«نیزازفروشیکمیلیاردو532 میلیون تومانی »آباجان« هاتف علیمردانی و یک میلیارد و 60 میلیون تومانی »یک روز بخصوص« همایون اسعدیان در تهران و شهرستانها خبر داد. »گشت «2 و »خوب، بد، جلف« چقدر فروختند مختاری از دفتر »هدایتفیلم« نیز طی تماس ایسنا درباره فروش »گشت2« و »خوب، بد، جلف« توضیح داد: فیلم »خوب، بد، جلف« بیش از 9 میلیارد و 150 میلیون تومان در تهران و 5 میلیارد و 200 میلیون در شهرستانها فروش داشته است که مجموع فروش آخرین ساخته پیمان قاسمخانی را به رقم 14 میلیارد و 350 میلیون تومان میرساند.

به گفته این پخشکننده »گشت «2 در تهران هفت میلیارد و 700 میلیون تومان و در شهرس//تانها پنج میلیارد و 450 میلیون تومان فروخته است که مجموع فروش//ش را در تهران و شهرس//تانها به 13 میلیارد و 150 میلیون تومان میرساند.

حبیباسماعیلی،پخشکننده»سهبیگانه«بهکارگردانیمهدیمظلومینیز آخرین فروش این فیلم را یک میلیارد و 900 میلیون در تهران و شهرستانها اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.