امروز؛ آغاز ثبتنام بن کتاب دانشآموزی برای شهرستانهای استان تهران

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-سخنگویسیامیننمایشگاهبینالمللیکتابتهرانازآغازثبتنام دانشآموزان شهرستانهای استان تهران برای دریافت بن کارتهای خرید کتاب در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

همایون امیرزاده با اشاره به میزان اعتبار اختصاصیافته برای دانشآموزان شهرستانهای استان تهران گفت: »در این دوره از نمایشگاه 24 میلیارد ریال اعتبار از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صرفا برای دانشآموزان شهرستانهای استان تهران در نظر گرفته شده است.«

ب//ه گفته او بن کتاب اختصاصیافته برای هر دانشآموز 50 هزار تومان اس//ت که 60 درصد آن معادل 03هزار تومان توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 40 درصد آن معادل 20 هزار تومان توسط دانشآموز پرداخت میشود.

امیرزاده با اشاره به هدفگذاری میزان اعتبار اختصاصیافته گفت: »استان تهرانبرخورداریهاینسبیداردامادراطرافتهرانشهرستانهاییهستندکه کمبرخوردار هستند و با توجه به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در شهر تهران توجه به مناطق کمبرخوردار استان تهران ضروری به نظر میرسد.«

او اضافه کرد: »با هماهنگی و موافقت دو معاونت و جلسات کارشناسی انجام شده، در این مرحله دانشآموزان شهرستانهای استان تهران میتوانند نسبت به ثبتنام اقدام کنند. اطالعات دانشآموزان شهرستانهای استان تهران روی سایتبارگذاریشدهوصرفادانشآموزانشهرستانهایاستانتهرانمیتوانند برای دریافت بنکارت اقدام کنند.«

امیرزاده در پایان گفت: »ثبتنام دانشآموزان شهرستانهای استان تهران از امروز آغاز میش//ود و به مدت پنج روز ادامه خواهد داش//ت. در این طرح 80 هزار دانشآموز شهرستانهای استان تهران تحت پوشش قرار خواهند گرفت.« سیامین نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ31 تا32 اردیبهشتماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.