برنامههای نخستین روز بزرگداشت کیارستمی در جشنواره جهانی فجر

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- س//یفاهلل صمدیان که مدیریت بخش بزرگداشت کیارستمی در جشنواره جهانی فیلم فجر را بر عهده دارد، ضمن شرح برنامههای روز اول، از نمایش آخرین ساخته عباس کیارستمی خبر داد.

مدیر بخش بزرگداشت عباس کیارستمی و نمایشها و رویدادهای ویژه جش//نواره جهانی فجر اعالم کرد: امسال مراسم بزرگداشت سهروزه عباس کیارستمیازدومتاچهارماردیبهشتماهساعت03:51 17:30ات درپردیس چارسو برگزار میشود.او در این باره گفت: »برنامههای روز اول بزرگداشت 2) اردیبهشت( به بررسی ابعاد شخصیتی، هنری و بینالمللی عباس کیارستمی اختصاصداردکهباحضورمهمانانشاخصجهانسینماازکشورهایمختلف ازجملهویکتوراریسهفیلمسازاسپانیایی،فردریکتورفردریکسونکارگرداناز ایسلند، سمیت کاپالنوغلی کارگردان از ترکیه، گاتفری چشایر منتقد از آمریکا درسالنشماره1 چهارسوبرگزارمیشود.«

صمدیان ادامه داد: »عالوه بر صحبتهای مهمانان خارجی جشنواره درباره عباسکیارستمی،پیامهایتصویریچهرههایشاخصسینمایجهانازجمله ژولیت بینوش بازیگر فرانسوی، مارتین اسکورسیزی فیلمساز آمریکایی، ژیل ژاکوب رییس سابق جشنواره فیلم کن، جف اندرو منتقد سینما از انگلستان، لوکابیگاتزیمدیرفیلمبرداریازایتالیا،جاناتانرزنباممنتقدآمریکاییومهرناز سعیدوفاپژوهشگرسینماازشیکاگوبههمراهپیامتصویریازاصغرفرهادیکه درحالحاضربرایساختفیلمشدراسپانیاحضوردارد،پخشخواهدشد.« در ابتدای برنامه روز اول بزرگداشت عباس کیارستمی، آخرین ساخته او با نام »مرابهخانهببر«بامدتزمان61 دقیقهکهتدوینآندرزمانبستریبودن او در بیمارستان و منزل به پایان رسیده بود به نمایش درمیآید.

سیوپنجمینجشنوارهجهانیفیلمفجر،1تا8 اردیبهشت6931 21) تا82 آوریل7102( به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.