رونمايي فيسبوك از 2 دوربين 360 درجه

Jahan e-Sanat - - News -

حذفازسيستم اگرفكرميكنيدبدافزارموردنظرتانرا در گوشي خود پيدا كردهايد و ميخواهيد آن را از بين ببريد، ميتوانيد مانند روش زير عمل كنيد. البت//ه اين را بدانيد كه اس//تفاده از آنتيويروس هم براي حذف اين بدافزارها عملي است.

ب/رايحذفبدافزارابت/داوارد مسير

Apps > Settings ش//ويد و اپي ك//ه فكر ميكنيد مش//كل دارد را پيدا كنيد و با كليك روي آن و انتخاب گزينه uninstall آن را پ//اك كنيد. البته اين امكان وجود دارد كه اپ به اين سادگي حذف نشود و به شما پيغام خطا نمايش داده شود.

در اين ص//ورت بدافزار دسترس//ي باالتري به سيس//تم گوش//ي شما پيدا ك//رده و سيس//تمعامل آن را به عنوان يك فايل سيستم شناسايي ميكند كه همين موضوع باعث ميش//ود نتوانيد آن را ح//ذف كنيد. براي حل كردن اين مش//كل بايد وارد مس//ير > Settings ‪Security and look for Device‬ administrators شويد.

در صفح//ه ب//از ش//ده Android ‪Device Manager‬ را مش//اهده ميكني//د. در اين بخ//ش ميتوانيد اپ بدافزار را پيدا كنيد و دسترسيهاي آن را ببنديد. پ//س از آن يك بار ديگر وارد مسير Apps > Settings شويد و اپ را پيدا كنيد. در اين صورت به راحتي قادر به حذف اين اپ هستيد.

بع//د از انجام مراحل باال گوش//ي را رياستارتكنيد.اگربازباهمانمشكالت هميشگيروبهروشديدبهترينراهاستفاده از آنتيويروس است.

شايد حتي اس//تفاده از يك نوع اپ آنتيويروس براي حل مشكل شما موثر نباش//د و نياز داشته باش//يد تا اپهاي بيش//تري را را در اين زمينه براي حذف بدافزارامتحانكنيد.مطمئنباشيددراين صورتديگرخبريازويروسياايندسته بدافزارها در گوشي شما نيست.

در آخر بايد به ش//ما هشدار بدهم كه هيچ گوش//ي اندروي//دي در برابر اين بدافزارها ايمن نيس//ت و تنها راه جلوگيري از ورود آنها به گوشي استفاده امن از اينترنت و نصب آنتيويروسهاي مختلف است.

زوميت- فيسبوك در جريان كنفرانس توسعهدهندگان خود از دو دوربين 360 درجه جديد با نام X6 و X24 رونمايي كرد.

عالق//ه فيسبوك ب//ه واقعيت مجازي موضوع قابل انكاري نيس//ت؛ چراكه در س//الهاي اخير ش//اهد تالشهاي اين كمپاني در راس//تاي فعالي//ت گس//ترده در اي//ن ح//وزه بودهايم كه ب//راي مث//ال ميتوان ب//ه تصاحب آكيولس اش//اره ك//رد. دوربينه//اي جدي//د 360 درجه فيسبوك اولين موارد اينچنيني نيس//تند كه توسط غول شبكههاي اجتماعي رونمايي شده اس//ت؛ اين كمپاني در سال 2016 نيز دوربين

Sorround را معرف//ي ك//رد كه امكان ثبت تصاوير را بهصورت س//هبعدي فراهم ميكرد. البته اين دوربين در واقع يك نمونه مرجع يا كانسپت براي طراحي بود تا يك دوربين تجاري براي عرضه به بازار.

فيسب//وك ب//راي تثبي//ت جاي//گاه خ//ود، در جري//ان كنفرانس توسعهدهندگانش دو دوربين 360 درجه جديد نيز معرفي كرد كه شامل دوربينه//اي X24 و X6 ميش//ود. اعداد موج//ود در نام دوربينهاي مورد نظر، مشخصكننده تعداد دوربينهاي مورد استفاده در هر يك از محصوالت اس//ت، از اينرو ايكس 24 را بايد بزرگترين دوربيني خواند كه از وجود 24 دوربين بهره ميبرد.

براساس اطالعات ارائهشده توسط فيسبوك، با استفاده از اين دوربينها ميتوان در صحنه فيلمبرداري حركت كرد و محتوا را از زاويههاي مختلف ديد. در واقع استفاده از اين دوربينها تجربهاي به بينندگان القا ميكند كه در صورت حضور در صحنه مورد نظر ميتوانند داشته باشند؛ چراكه همچون برگرداندن سر در زمان حضور، ميتوان در ويديو نيز با نگاهي به اطراف، زواياي مختلف را مشاهده كرد. فناوري ثبت ويديو به اين شكل، با نام آزادي 6 درجه يا ‪Six Derees of Freedom‬ شناخته ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.