ساخت موبايل قابل فشردن

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-يكشركتتوليدكننده موبايل، تلفن هوشمندي ساخته كه قابل فش//ردن است و به اين وس//يله ميتوان اپليكيشنهاي مختلف دستگاه را فعال كرد.

پرچمدار جديد HTC تلفني قابل فشردن است. اين شركت تايواني در قاب تلفن هوشمند جديد HTC U حس//گرهايي قرار داده كه كاربر با فش//ردن آنها ميتواند قابليتهاي مختلف را در دس//تگاه فعال كند. ش//ركت سازنده به تازگي ويدئويي از قابليتهاي جديد پرچمدار خود را در حساب كاربري توييتر نشان داده است. ‪HTC U‬ در 16 مي سالجاري در تايوان رونمايي ميشود. اين ويژگ//ي جديد كه ‪Edge Sense‬ ن//ام گرفته به كاربر اجازه ميدهد تا اپليكيشنهاي مختلف يا دوربين را فقط با فشردن موبايل فعال كند.

طبق گزارشهاي منتشر شده اين تلفن هوشمند صفحه نمايش 5/5 اينچي )حدود 14 سانتيمتر( و دوربين 12 مگاپيكسلي دارد. جالب آنكه ‪HTC U‬ نيز مانند آيفون خروجي براي هدفون ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.