همايش مصرف بهينه و ايمني گاز طبيعي در تالش برگزار شد

Jahan e-Sanat - - News -

معاون برنامهريزي و تحقيقات شركت برق منطقهاي خوزستان گفت: ظرفيتمنصوبهتوليدنيرويبرقخوزستانبرابر69131 مگاواتساعت استكهازاينتعدادظرفيتمنصوبهدربخشآبيبرابر9618 مگاواتو دربخشحرارتي7205 مگاواتاستكهباتوجهبهنيازشبكهسراسري و همچنين برنامه تعميرات واحدهاي توليدي،كل توليد برق استان در سال 95 برابر52243 گيگاوات ساعت بود.

مهراد بالديموسوي افزود: سهم نيروگاههاي برقابي از ابتداي سال تا پايان اسفندماه سال گذشته برابر 12289 گيگاوات ساعت معادل 36 درصدوسهمنيروگاههايحرارتيوسيكلتركيبيبرابر63912 گيگاوات ساعت معادل 64 درصد كل انرژي توليدي بوده است.

سرپرست فوريتهاي پزشكي مراكز درماني ستادي و ورزشگاهها در مديريت HSE شركتمليحفاريايرانگفت:اولويتنخستبرنامههاي سال69 اين واحد بر محور ارتقاي سطح آگاهيهاي عمومي كاركنان در موضوع سالمت از طريق آموزش تمركز دارد.

مژگان فتحي در توضيح بيشتر در اينباره افزود: ارتقاي سالمت كاركن//ان در مناطق عمليات//ي و موقعيتهاي اس//تقرار دكلهاي حف//اري و حوزه س//تادي با به//رهوري و بهبود فرآين//د كار ارتباط مستقيم دارد.

وي اظهار كرد: تجربه برگزاري دورههاي آموزش//ي حين خدمت با همكاري اداره آموزش و تجهيز نيروي انس//اني شركت در مبحث س//المت، آش//نايي ب//ا بيماريها و راهه//اي پيش//گيري در زمينه آگاهيبخش//ي به همكاران بسيار اثرگذار بوده و مورد استقبال آنان قرار گرفته است.

همايشمصرفبهينهوايمنيگازطبيعي)طرحسفيرانانرژي(باحضورمسووالن شهرستاني، معاونت سياسي اجتماعي فرمانداري، رياست آموزش و پرورش، رياست هالل احمر و نفرات برگزيده ادارات شهرستان در سالن همايش اداره ارشاد اسالمي شهر تالشبرگزارگرديد. درابتداياينهمايش،موسينژادرييسادارهگازشهرستانتالش ضمن خير مقدم به مدعوين، گزارشي از عملكرد و وضعيت گازرساني در شهرستان ارائه كرد. سپس سيدمحمدي معاونت سياسي فرمانداري تالش از همكاران شركت گاز اس//تان كه در طول دولت تدبير و اميد با گازرس//اني به 68 روستاي شهرستان درصد برخورداري خانوارهاي روستايي را از 55 درصد به 91 درصد ارتقا دادند تشكر نمود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.