رشد 28 درصدي پيشنهادات ارائهشده در سامانه نـظام مشاركت شركت گاز بوشهر

Jahan e-Sanat - - News -

دبير نظام مشاركت شركت گاز بوشهر از رشد 28 درصدي پيشنهادات ارائهشده از سوي كاركنان و مشاركت حداكثري وي خبر داد.

باقر پاپريمقدم با اعالم خبر فوق افزود: فعاليت نظام پيش//نهادهاي شركت گاز بوشهر از سال 87 آغاز شده كه از آن زمان تاكنون افزون بر پنج هزار پيشنهاد از سوي كاركنان مطرح و بيش از002 جلسه تخصصي نيز به منظور بررسي اين پيشنهادها برگزار شده است.

وي در ادامه با قدرداني از مشاركت و همفكري كاركنان در امر ارائه و ثبت پيشنهادها اضافه كرد: در همين ارتباط طي سال گذشته بيش از 1500 پيشنهاد از سوي كاركنان اخذ شد كه اين آمار نمايانگر رشد 28 درصدي ثبت پيشنهادات نسبت به سال قبل است.

پاپريمقدم با بيان اينكه تحقق اين مهم گواه مسووليتپذيري و عالقهمندي كاركنان نسبت به بهبود مستمر امور در شركت است، افزود: امروزه در بخش نظام مشاركت كه با هدف استفاده از فكر و انديشه كاركنان جهت مسالهيابي و حل مشكالت شركت ايجاد شده، شاهد گسترش كارگروهي و مديريت مشاركتي هستيم كه اين مهم، خود نشان از رعايت استانداردهاي الزم در سطوح باال با دانش بر اثربخشي نظام پيشنهادها در توسعه و نوآوري دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.