افتتاح پروژه حفاظت الكترونيک تاسيسات شركت گاز اردبيل

Jahan e-Sanat - - News -

سامانه حفاظت الكترونيك حراست شركت گاز اردبيل با حضور نجار، معاون سازمان و رييس حراست شركت ملي گاز ايران افتتاح شد.

مديرعامل شركت گاز اردبيل در ابتداي اين مراسم ضمن تبريك مولود كعبه حضرت علي ابن ابيطالب)ع( و روز پدر و همچنين خير مقدم به نجار و هيات همراه خاطرنشان كرد: اين پروژه در راستاي سيستمهاي نوين حفاظت الكترونيك منطبق با علم روز و ارتقاي ضريب امنيت و حفاظت الكترونيك حراست شركت گاز استان افتتاح شد.

خدائي اظهار داشت: اين پروژه پس از اخذ مجوز مربوطه و با رعايت كليه مقررات و استانداردها توسط پرسنل داخلي حراست شركت گاز اردبيل اجرا شده است.

وي افزود: اين پروژه در سه فاز تعريف شده كه تاكنون هزينهاي بالغ بر يك ميليارد ريال است و در فاز اول 20 ناحيه گازرساني و ساختمانهاي ستادي شركت گاز استان و سه مورد از ايستگاههاي تقليل فشار گاز استان و در فازهاي دوم و سوم با استفاده از شبكه راديويي با 15 لينك راديويي مستقل با پهناي باند هر كدام02 mbps ديتاهاي سيستم حفاظت الكترونيك از مبدا نواحي و ايستگاهها به اتاقهاي مانيتورينگ مركزي انتقال داده شده و 12 اتاق مانيتورينگ منطبق با مقررات و استانداردهاي الزم طراحي شده و در نواحي و ايستگاهها به بهرهبرداري رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.