لوفتهانزا در حال مذاكره با ايراناير درباره تعمير و نگهداري هواپيما

Jahan e-Sanat - - News -

شركت هواپيمايي آلماني لوفتهانزا اعالم كرد كه در حال مذاكره با ايران اير است. شركت هواپيمايي لوفتهانزا اعالم كرد كه براي مسايلي همچون تعمير، نگهداري، آموزش خلباني و خدمات تهيه غذا با شركت هواپيمايي ايراناير در حال مذاكره است.

برخي از مقامهاي بخش حملونقل هوايي آلمان روز چهارشنبه با اعالم اين خبر از آن بهعنوان يك فرصت مناس//ب براي گسترش همكاري بين دو شركت هواپيمايي ياد كردند.

كارستن زانگ، مدير منطقهاي شركت لوفتهانزا در خليجفارس، ايران،پاكستانوافغانستاناعالمكردشركتلوفتهانزاتقريبابهصورت هفتگي و بسيار فشرده در حال رايزني با شركت ايراناير است.

وي همچنين با اشاره به انتخابات آتي رياستجمهوري ايران در ماه مي افزود: اين مذاكرات نياز به زمان دارد و هنوز زمان دقيقي براي دستيابي به توافق وجود ندارد.

زان//گ همچنين با توج//ه به اينكه ايران ب//ه زودي هواپيماهاي جدي//د خ//ود را تحويل ميگي//رد، گفت آنها در اي//ن زمينه نياز به آموزش دارند.

هايك بيرلنبچ، مدير فروش ش//ركت لوفتهانزا نيز اعالم كرد در تفاهمنامه جديد درخصوص مسايلي همچون نگهداري و تعمير بحث و گفتوگو ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.