قدرداني از مديرعامل شركت سهامي برق منطقهاي گيالن

Jahan e-Sanat - - News -

دومين جلسه كارگروه برق و انرژي در مديريت بحران و پدافند غيرعامل گيالن با حضور مديران و مسووالن اين كارگروه در سالن كنفرانس شركت برق منطقهاي گيالن برگزار شد. مرادي مديركل پدافند غيرعامل استانداري گيالن در اين جلسه ضمن تشكر از بلبلآبادي مديرعامل شركت سهامي برق منطقهاي گيالن درخصوص مسووليتپذيري در قبال كارگروه برق و انرژي در مديريت بحران و پدافند غيرعامل گيالن و تش//كيل جلسات، افزود: مديران عامل بايد محل قرار گرفتن و مختصات جغرافيايي زيرساختهاي مهم را به ما نشان دهند و پيشبينيهاي الزم را در حيطه كاري خود داشته باشند تا ما بتوانيم توان و موجودي خود را بسنجيم و راهكارهاي الزم را پيشبيني كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.