نوآوري و كارآفريني گامي براي توليد و اشتغال

Jahan e-Sanat - - News -

رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن در همايش دوروزه »كارآفرينيونوآوري«گفت:نوآوريوخالقيتگاميبرايتحققشعارسال69 مبني بر اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال است. شاهرخ يوسفزاده چابك روز چهارشنبه در هماش كشوري نوآوري و كارآفريني كه در سالن دانشكده پزشكي دانشگاه گيالن در رشت برگزار شد، گفت: كارآفريني موتور تحول و توسعه اقتصاد و فرهنگ جامعه است. وي با بيان اين كه فرد كارآفرين با ايده جديد محصول و خدماتي نو ارائه ميدهد، اظهار كرد: همه ما بايد براي ارتقاي كارآفريني و نوآوري در جامعه تالش كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.