جایگاه ابزارهای مالی تازه تقویت میشود؛ حمایت فرابورس از دانشبنیانها

Jahan e-Sanat - - News - شفافسازی

گروه ب/ورسدر دنیای امروز بدون حضور فن//اوری اطالعات و تکنول//وژی روز، راهی برای توس//عه و پیش//رفت وجود ندارد و با درک این مطلب توسط مسووالن بازار سرمایه تصمیم به اعمال حمایت ویژهای از شرکتهای نوپا گرفته ش//د که یکی از این راهکارها برگ//زاری رویداد فیناستارز است. معاون اجرایی سازمان بورس و اوراقبهادارباحضوردرسالناختصاصیفیناستارز ضم//ن بیان این مطلب در خصوص قرار گرفتن استارتآپهادرکنارشتابدهندههاوصندوقهای س//رمایهگذاری جس//ورانه در رویداد فیناستارز اظهار کرد: استارتآپها در دوران کنونی دارای اکوسیستمی هستند که اگر نتوانیم اجزای آن را کناریکدیگرقراردهیم،بهنتیجهمطلوبنخواهیم رسید. سیداحمد عراقچی وجود سایر بازیگران و اجزای این اکوسیستم در کنار استارتآپها را در رشد آنها موثر دانست و گفت: اتفاق خوبی که در رویدادفیناستارز7102 شکلگرفتقرارگرفتن تمام بازیگران حوزههای دانشبنیان و فینتکها در کنار یکدیگر اس//ت و ای//ن امر به مخاطبان اجازه میدهد تمام اکوسیستم را در کنار هم نیز ببینند. وی نکته مهم را حرکت تمام فعاالن بازار سرمایه که در حوزه تولید اطالعات حضور دارند، به س//مت استانداردسازی بس//ترهای اطالعات عنوان کرد و گفت: بازار سرمایه ما باید به سمت اکوسیستممحورشدنحرکتکندکهدراینراستا، س//ازمان بورس نیز پیگیر موضوع است. معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار با استقبال از این رویداد بزرگ مالی، دومین تجربه برگزاری آن را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: قطعا تا نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم و مجموعه بازار سرمایه پتانس//یلهای زیادی از جنبه کسبوکار دارد و به حوزه IT و دانشآموختگان این حوزه بس//یار نیازمند است. امیدواریم با فرهنگسازی بیشتر شاهدحضورورشدسریعترآنهاباشیموبهنقطهای دست یابیم که برای آن نمایشگاهی اختصاصی برگ//زار کنی//م. وی در خاتمه س//خنان خود به دغدغه اصلی استارتآپها و شتابدهندهها برای سرمایهگذاری در حوزههای فناوری نوین اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم این اکوسیستم را تداوم دهیم و فضای نمود و ظهور تمام ارکان و بازیگران این حوزه را کامل کنیم، به صورت خودکار این ارتباط برقرار و این دغدغه نیز مرتفع خواهد شد. سرمایهگذارداخلیاستارتآپی در حال//ی که تیمهای اس//تارتآپی در حال رشد و توسعه هستند، فقدان اطالعات مناسب برای بررسی ارزش واقعی استارتآپها به وضوح دیده میشود که توسط فرابورس ایران، این خال در بازار در حال پوش//ش اس//ت. بر اس//اس این گزارش پنل ارزشگذاری استارتآپها در حاشیه رویداد فیناس//تارز 2017 در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار شد. در این پنل، احمد پویانفر، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری ارزشپرداز آریان در خصوص مدلهای ارزشگذاری و دارایی فکری گفت: در بخش ارزش//گذاری این نوع داراییها، همواره سواالت زیادی مطرح است. بخشی که در این خصوص به دفعات بیان میشود، این اس//ت که مدلهای این حوزه چند شاخص دارندکهبهکیفیتتیم،مالحظاتقانونیوریسک بازار برمیگردد. بر مبنای این موارد، هر امتیاز یک وزن پولی دارد که در نهایت سرمایه مورد نیاز طرح را مشخص میکند. سپس سعید باجالن، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: واقعیت جامعه استارتآپی نشان میدهد تمام ایدهها قبل از این، درجاییپیادهشدهاندبنابرایناعضایتیموانسجام تیم، ارزش//گذاری اصلی اس//تارتآپها را نشان میدهد. هر ایده باید حداقل یک فرد فنی آشنا به تولید محصول داشته باشد و همچنین اندازه بازار نیز هنگام تولید ایده و اجرای آن مد نظر قرار گیرد. این استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: در واقع اندازه بازار، نقش مهمی در ارزشگذاری ایدههای استارتآپی دارد که مسیر حرکت سرمایهگذار را مشخص میکند، بنابراین فقدان دادهها و اطالعات مناسب برای بررسی ارزش واقعی استارتآپها به وضوح دیده میشود. آرمین فرتاش، مدیرعامل شرکت آرکو نیز در ادامه این پنل با اشاره به اینکه سرمایهگذار خارجی با نگاهی به بازار ایران متوجه تفاوت بازار این کشور با کشور خود میشود، افزود: سرمایهگذاران خارجی در استارتآپهایی وارد میشوند که فعال شده و در مرحله بلوغ باشند، از این رو میتوان گفت تامینکننده اعتماد یک سرمایهگذارخارجی،وجودیکسرمایهگذارداخلی در طرح استارتآپی است. وی با طرح این موضوع که این نوع س//رمایهگذاران عموما برای ارقام باال وارد طرح میشوند که در این مرحله اطالعات و دادههای اولیه وجود دارد و میتوان ارزشگذاری انج//ام داد، توضیح داد: اما نکتهای که وجود دارد این مساله اس//ت که در ایران دادهها و اطالعات مستندی وجود ندارد که بتوان به آنها استناد کرد. البته فعال بودن استارتآپها به این ارزشگذاری کمک زیادی میکند و سرمایهگذار داخلی طرح نیز میتواند مشوق خوبی برای ورود سرمایهگذاران خارجیمحسوبشود.معاونتوسعهبازارفرابورس در بخش دیگری از این پنل در خصوص حمایت فرابورسازطرحهایدانشبنیاناظهارکرد:باتوجه به ظرفیت قوانین، ابتدا طرح بورس ایده مطرح شد، فرابورس ایران نیز با نگاه ورود به بحث تامین مالی اقتصاد دانشبنیان و ارتقای اقتصاد مقاومتی، وارد این حوزه شد، اکنون ما روالی را مشخص کردهایم که الگوهای دانشبنیان به راحتی وارد این بازار و عرضه ش//وند. رضا غالمعلیپور خاطرنشان کرد: در تفاهمی که با سازمان مدیریت صنعتی داریم، ابتدا اصالت طرحهای مورد نظر استعالم میشود و سپس از طریق پارک فناوری پردیس، قابلیت تجاریسازی طرحها مورد بررسی قرار میگیرد. به گفته معاون توسعه بازار فرابورس این کار زمانبری زی//ادی ندارد و پس از گذراندن این مراحل، ایده در لیست عرضه درج میشود. وی افزود: از میان طرحهای ارائهشده در این لیست، طی سالهای گذشته چندین طرح صنعتی فروش رفته است. در این بازار دغدغههای ارزشگذاری از میان رفته و ح//ق ایده نیز به عنوان اوراق بهادار ش//ناخته میش//ود. همچنین امکان تماس با صاحب ایده فراهمشدهاستکهبتواندباسرمایهگذارانمختلف مذاکره داشته باشد. به گفته غالمعلیپور ماهیت ارزشگذاری در حق امتیازها با احتماالت زیادی سر و کار دارد اما دارایی نامشهود در حق امتیازها، تجربهای در اختیار سایرین قرار نمیدهد. معاون توسعه بازار فرابورس همچنین خبر داد: هماکنون بحث فریز کردن ایده نیز در فرابورس مطرح است که البته فرآیندی طوالنی دارد و به سرعت مشاور طرح بستگی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.