رشد بازار سرمایه اسالمی در جهان

Jahan e-Sanat - - News -

عض//و هیاتمدیره س//ازمان بورس و اوراق به//ادار در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: بازار س//رمایه محلی اس//ت که قراردادهای اسالمی در آن برگزار میشود و بر اساس آن قرارداد اجاره به اوراق اجاره و قرارداد مشارکت به اوراق مشارکت تبدیل میشود. به گزارش سنا، وی گفت: مقررات مربوط به صکوک 10 سال پیش در انگلیس با هدف تسهیل دادوستد مسلمانان به تصویب رس//ید. عالوه بر آن برخی از شرکتها و بانکهای خارجی از بانکداری اسالمی و اوراق صکوک استفاده میکنند که این امر به این دلیل اس//ت که مسلمانان هم در بانکهای خارجیسرمایهگذاریکنندوبهاینترتیبسرمایههایآنهاهم جذب شود. عضو هیاتمدیره سازمان بورس ادامه داد: بحران بینالمللیسال8002 موجبشدبانکداریاسالمیموردتوجه ویژه بانکهای خارجی قرار بگیرد، در همان سال سوال اصلی این بود که بازار سرمایه اسالمی چیست. بازار سرمایه اسالمی با بازار اقتصادی واقعی شده موجب میشود شاهد حباب قیمتی در بازار سرمایه نباشیم. به گفته علی سعیدی اوراق اجاره نسبت به اوراق قرضه ریسک کمتری دارد به این ترتیب سرمایهگذاران دارای اوراقی هستند که حتی پس از ورشکستگی شرکت مادر، مالکان اوراق میتوانند به اصل سرمایه خود دست پیدا کنند. ظرفیتباالیبازارسرمایهاسالمی ای//نمق//امدرادامهگفت:تعدادکمتراز01 نفردرجهان اسالم گفتههایشان در مورد بازار سرمایه به فتوا تبدیل میشود، به این ترتیب تعدادی از شرکتها عمل استانداردسازی را انجام دادهاند و مابقی تبعیت میکنند. معاون سازمان بورس گفت: در بسیاری از کنفرانسهای اسالمی در مورد بازار سرمایه روی این موضوع متمرکز هستیم که روی مشترکات تاکید کنیم، بازار سرمایه اسالمی خود موجب اتحاد و اتفاق نظر بین مسلمین هم مراجع و هم مفتی میشود. سعیدی در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان کرد: در ابتدای تشکیل کنفرانسها اختالف نظرها بین مسلمین زیاد بود اما هرچه جلوتر میرویم از اختالفات کاسته و به اجماع نظرها افروده میشود. وی گفت: بازار سرمایه اسالمی ظرفیتش از اوراق قرضه بیشتر است. هرچه بازار سرمایه به سمت اوراق قرضه حرکت کند شکنندهتر شده و برعکس هرقدر ابزارهای بازار سرمایه بیشتر شود بر ثبات این بازار افزوده میشود. سعیدی افزود: در بازار سرمایه میتوانیم ابزار ساختاریافته داشته باشیم، کارگاه مالی اسالمی که در ایران فعال است در سطح بینالمللی از جایگاه مطلوبی بهرهمند است. وی گفت: ما سرمایهگذار خارجی برای صکوک کم نداریم اما با توجه به محدودیتهای بینالمللی ناشی از تحریمها و سایر مسایل بینالمللینتوانستهایمسرمایهگذارخارجیجذبکنیم،مابرای برخی از کش//ورها برنامهریزی کردهایم تا بتوانیم سرمایههای خارجی را به سمت بازارهای خود جذب کنیم. گسترشابزارهاونهادهایمالی در ادامه حسین فهیمی، مشاور رییس سازمان بورس دیگر مهمان برنامه گفت: از دیدگاه حقوقی، نظامی را میتوانیم مالی اس//المی بنامیم که ابزارهای مال//ی، رویهها و معامالت در آن مطابق اصول ش//ریعت طراحی، تدوین و اجرا شود یا حداقل با اصول ش//ریعت مغایرتی نداشته باشد. وی افزود: بسیاری از کشورهایشرکتکنندهمعتقدبهبازارشریعتهستندوخیلی از شرکتکنندگان برای جلب سرمایههای مسلمانان در این بازار شرکت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.