افزایش ارزش بازار توکافوالد

Jahan e-Sanat - - News -

ارزش بازار ش//رکت سرمایهگذاری توکافوالد در دوره یک ماهه منتهی به 30 اس//فندماه 95 معادل 29 میلیارد و 46 میلیون ریال افزایش یافت. شرکت سرمایهگذاری توکافوالد صورتوضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 اسفندماه 1395 را با سرمایه ثبتشده دو هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایهگذاری توکافوالد در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده یک هزار و 329 میلیارد و 608 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 270 میلیارد و 347 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمامشده این شرکت در دوره یک ماهه یادشده معادل 67 میلیارد و 942 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ یک هزار و 397 میلیارد و 550 میلیون ریال رس//ید. ارزش بازار سهام بورسی این شرکت نیز در این دوره با افزایش 29 میلیارد و 46 میلیون ریالی معادل دو هزار و 299 میلیارد و 393 میلیون ریال اعالم شد. »وتوکا« در اسفندماه سال 95 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده 74 میلیارد و 984 میلیون ریال به همان مبلغ واگذار کرد و از این بابت سود و زیانی حاصل نشد. این شرکت همچنین تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده 142 میلیارد و 926 میلیون ریال خریداری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.