تعادل در پرتفوی وبشهر

Jahan e-Sanat - - News -

توسعهصنایعبهشهردردورهیکماههمنتهیبه03 اسفندماه59 خریدار وفروشندهسهامهیچشرکتبورسینبود.شرکتتوسعهصنایعبهشهرصورت وضعیتپرتفویسرمایهگذاریهادردورهیکماههمنتهیبه03 اسفندماه59 راباسرمایههفتهزارو12 میلیاردودومیلیونریالبهصورتحسابرسینشده منتشر کرد. شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره یک ماهه گذشته، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده سه هزار و 902 میلیارد و 175 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 737 میلیارد و 927 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی دوره یاد شده بهای تمامشده سهام این شرکت تغییری نداشت؛درحالیکهارزشبازارآنباافزایش263 میلیاردو198 میلیونریال، معادل سه هزار و 100 میلیارد و 818 میلیون ریال محاسبه شد. »وبشهر« در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 خریدار یا فروشنده سهام هیچ شرکت بورسی نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.