تعدیل مثبت 10 درصدی »شاراک«

Jahan e-Sanat - - News -

پتروشیمیشازندخبرازتعدیلمثبت01 درصدیدرپیشبینیسودهر سهم در دوره منتهی به 30 اسفندماه 95 داد. معاون مالی شرکت پتروشیمی شازندباارسالنامهایبهادارهنظارتبرناشرانبورسیخبرازتعدیلدرپیشبینی سودهرسهمدرسالمالیمنتهیبه03 اسفندماه59 داد.متننامهمحمدعلی اکبری، معاون مالی شرکت پتروشیمی شاراک به شرح زیر است: پیرو اطالعیه پیشبینیمنتشرهشدهدرآمدهرسهمسال59 براساسعملکردواقعی9 ماهه و با توجه به عملکرد دو ماهه دی و بهمن در این س//ال، س//ود هر سهم اعالم شده سال یادشده، به میزان01 درصد افزایش خواهد داشت. یادآوری میشود »شاراک« با سرمایه پنج هزار و 40 میلیارد ریال، سود خالص در دوره منتهی به 30 اسفندماه را مبلغ سه هزار و 243 میلیارد و 491 میلیون ریال و سود به ازایهرسهمرامبلغ446 ریالپیشبینیکردهبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.