»خاذین« 16 ریال سود اعالم کرد

Jahan e-Sanat - - News -

سایپاآذینپیشبینیدرآمدهرسهمسالمالیمنتهیبه92 اسفند69 رابه صورتحسابرسیشدهمنتشرکرد.»خاذین«پیشبینیدرآمدهرسهمبرایسال مالی69 راباسرمایهیکهزارو22 میلیاردو648 میلیونریالمبلغ61ریالبه طور خالص پس از کسر مالیات اعالم کرده است. این مبلغ بدون تغییر نسبت به نخستینپیشبینیحسابرسینشدهاست.خاطرنشانمیشود؛شرکتدرنظر دارد در سال 96 به پیشنهاد هیات مدیره از محل آورده نقدی و مطالبات حال شدهسهامداران)مطابقتصمیماتمجمععمومیفوقالعادهمورخ22 اسفند 49(بهمبلغ003 میلیاردریالاقدامبهافزایشسرمایهکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.