اعالم رتبهبندی ناشران بورسی از نظر افشا و اطالعرسانی

Jahan e-Sanat - - News - دیگاه

رتبهبندی ش//رکتهای پذیرفتهش//ده در ب//ورس اوراق بهادار تهران براساس امتیاز کسبشده از نظر کیفیت افشا و اطالعرسانیمناسببرایدوره21 ماههمنتهیبه03 اسفند 95 به همراه اطالعات مقایسهای دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر 95 اعالم ش//د. به گ//زارش بورس تهران، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار با درج اطالعیهای در سامانه کدال، معیار و امتیاز رتبهبندی کلیه شرکتهای پذیرفتهش//ده در بورس اوراق بهادار را اطالعرس//انی ناشران براساس وضعیت اطالعرسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و بهموقع بودن ارسال اطالعات محاسبه کرده است. معیار به موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطالعات توسط شرکت )پیشبینیهای درآمدهرسهم،صورتهایمالیمیاندورهایحسابرسینشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیشبینی درآمد هر س//هم اولیه و ششماهه و صورتهای مالیمیاندورهایششماهه،صورتهایمالیحسابرسینشده و ش//ده پایان دوره مالی و برنامه زمانبندی پرداخت س//ود س//هامداران( در مقاطع تعیینشده در دستورالعمل افشای اطالعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارس//ال اطالعات، موردمحاسبهقرارمیگیرد.همچنینمیزاننوساناتوتغییرات در پیشبینیهای ارسالی و تفاوتهای میان مبالغ پیشبینی ش//ده و عملکرد واقعی حسابرسیشده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات است. الزم بهذکر است از آنجا که شرکتهای سرمایهگذاری براساس دستورالعملهای جدید، ملزم به ارائه پیشبینی درآمد هر سهم نیستند بنابراین امتیاز مربوط به این ش//رکتها به طور جداگانه مورد محاس//به قرار گرفته و اطالعات مقایسهای مربوط به این شرکتها تنها نسبت به سایر شرکتهای سرمایهگذاری ارائه شده است. براساس این گزارش، ازمیان103 شرکتموردبررسیرتبههایاولتاسومازلحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکای اطالعات ارسالی به بازرسی فنی و کنترل خوردگی- تکین کوی، داروسازی زهراوی و نیرو ترانس اختصاص یافته است. شرکتهای پتروشیمی مبین، خدمات انفورماتیک، تولید مواد اولیه داروپخش، ایران دارو، داروسازی امین، شهد و تجارت الکترونیک پارسیان رتبههای چهارم تا دهم را به نام خود ثبت کردند. از س//ویی دیگر ش//رکتهای کاشی نیلو، سیمان کارون، بانک پاسارگاد، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، کاشی و سرامیک حافظ، بانک ملت، بانک پارسیان، پاالیش نفت تبریز، پلی اکریل ایران، کنتورسازی ایران، بانک ص//ادرات و آلومراد به ترتیب در انته//ای جدول رتبهبندی قرار دارند. همچنین از شرکتهای هلدینگ مجموعههایی همچون س//رمایهگذاری صنعت نفت، گروه داوریی سبحان، س//رمایهگذاری صندوق بازنشستگی، سرمایهگذاری البرز و س//رمایهگذاری آتیه دماوند رتبههای اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که در میان شرکتهای سرمایهگذاری مورد بررسی، شرکتهای سرمایهگذاری بهمن، سرمایهگذاری توسعه ملی، سرمایهگذاری سپه، سرمایهگذاری توسعه صنعتی بهشهر و سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران رتبههای نخست تا پنجم را از آن خود کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.