توسعه رابطه اقتصادی در سفر هيات تجاری ايران به ويتنام؛ هدفگذاري2 ميليارددالري

Jahan e-Sanat - - News -

گروهبازرگاني- با شروع سال جديد دوباره رفت و آمد هياتهاي تجاري از سر گرفته شده و توسعه مناسبات اقتصادي در دستور كار كشورها قرار گرفته است. در همين راس//تا هيات تجاري ايران به سرپرستي غالمحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به تازگي براي شركت در نشست تج//اري و مذاكره ب//ا مقامهاي ويتنام وارد هانوي ش//د. در اين نشست هيات تج//اري ايران با مقاماتي همچون تران داي كوان//گ رييسجمهور، كائو كوك هانگ مع//اون وزير صنع//ت و تجارت و همچني//ن وو تي//ن الك رييس اتاق بازرگاني ويتنام ديدار داش//تند. ديروز هيات ايراني س//پس به شهر »هوشي مين« سفر كرد تا نشست مشتركي با بازرگانان اين شهر نيز برگزار كنند. يكي از موضوعاتي كه در همايش تجاري ايران و ويتنام مورد تاكيد مقامات دو كشور قرار گرفت، هدفگذاري دو ميليارد دالري روابط تجاري ايران و ويتنام بود كه قابل دسترس به نظر ميرسد.

در همين راستا غالمحسين شافعي در مالقات با رييسجمهور ويتنام ضمن اش//اره به دس//تاوردهاي ديدار روساي جمهور دو كش//ور، خواس//تار سرعت عمل طرف ويتنام//ي در نهايي كردن توافقنامههاي بانكي، تجارت ترجيحي و كشاورزي با ايران شد.

وي نگاه مثبت مردم دو كش//ور به تعامل با يكديگر را در شرايطي كه دولت ايرانوويتنامتصميمبهتوسعهمناسبات اقتصادي گرفتهاند، مولفهاي موثر براي جهش در تعامالت دوجانبه دانست.

رييس اتاق ايران به ديدارهاي روساي جمهور دو كشور در هانوي و تهران اشاره كرد و گفت: ثمره اين ديدارها در همين مدت كوتاه، افزايش 22 درصدي حجم مبادالت تجاري بوده اس//ت. هماكنون ويتن//ام در ميان 20 كش//ور اول هدف تجاري ايران قرار گرفته است.

شافعي با اش//اره به هدفگذاري دو ميليارد دالري براي مناسبات اقتصادي ميان ايران و ويتنام در ديدار سال گذشته حسن روحاني و تران داي كوانگ گفت: ظرفيتهاي اقتصادي دو كشور نشان از آن دارد كه هدف تعيينشده به راحتي قابل دسترس است و اميدوارم اتاقهاي بازرگاني دو كش//ور، در زمان مناس//ب اهداف دو رييسجمهور را محقق كنند.

وي تاكي//د كرد: نگاه ط//رف ايراني تنها به روابط دوجانبه نيس//ت بلكه به دنبال همكاريهاي اثربخش در اقتصاد منطقهاي ه//ر دو طرف اس//ت و اتاق ايران اين موضوع را در دس//تور كار قرار داده است. شافعي همچنين با اشاره به ظرفيتهاي ب//االي تجاري ميان ايران و ويتن//ام، اقتصاد دو كش//ور را مكمل يكديگر دانس//ت و گف//ت اين موضوع ميتواند محور تقوي//ت همكاريهاي دوجانبه قرار گيرد.

رييس اتاق ايران در اين ديدار از توافق شكلگرفته ميان اتاق ايران و اتاق ويتنام براي تشكيل اتاق مشترك بازرگاني خبر داد و ابراز اميدواري كرد اتاق مش//ترك دو كشور طي سه ماه آينده در هانوي و تهران راهاندازي شود.

رييس پارلمان بخش خصوصي به حضور پنج ت//ن از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از كميسيونهاي انرژي، صناي//ع، حمايت از تولي//د و بودجه در تركيب هيات ايراني حاضر درهانوي هم اشاره كرد و گفت: اين حضور نشان از جايگاه ويژه ويتنام براي ايران و همچنين حمايت مجلس ايران از توسعه مناسبات اقتصادي با ويتنام دارد.

شافعي افزايش سرعت عمل طرف ويتنامي براي عملي كردن اين توافقات را خواستار شد و گفت: نمايندگان مجلس ايران هم حمايت خود را از هرگونه توافق ميان ايران و ويتنام اعالم كردهاند.

ريي//س اتاق ايران گف//ت: به عنوان نماين//دگان بخشخصوص//ي، مصمم هستيم پاسخ مناسب را در زمان مناسب به اراده سران دو كشور براي رسيدن به مناس//بات اقتصادي دو ميليارد دالري بدهيم و بسيار اميدواريم كه در اين راه توفيق پيدا خواهيم كرد.

تس/هيل در ص/دور وي/زاي توريستي و تجاري

همچنين در ادامه تران داي كوانگ، رييسجمهور ويتنام ضمن استقبال از توسعه روابط تجاري ميان بازرگانان ايران وويتنامگفت:حوزههاينفت،كشاورزي، شيالت و مخابرات، حوزههايي است كه در دو كش//ور آمادگي الزم براي توسعه مناسبات مشترك ديده ميشود.

وي همچنين با اش//اره به ظرفيت ب//االي اي//ران در زمينه نف//ت، گاز و پتروشيمي از آمادگي كشورش براي افزايش همكاري با ط//رف ايراني در اي//ن حوزهه//ا و همچني//ن صادرات محصوالت//ي همچ//ون برن//ج، چاي، قه//وه، بادام هن//دي، فلفل و قطعات موتورسيكلت به ايران خبر داد.

تران داي كوانگ، با اش//اره به حجم فعلي مبادالت تجاري دو كشور گفت: حجم مب//ادالت ميان اي//ران و ويتنام در ش//ان روابط خوب سياس//ي ميان دو ط//رف نيس//ت؛ از اين رو در س//فر رييسجمهور ايران به هانوي، توافق شد در سالهاي پيش رو به دو ميليارد دالر افزايش پيدا كند. رييسجمهور ويتنام گفت: دولت ويتنام تسهيالت الزم براي سرمايهگذاري فعاالن اقتصادي ويتنامي در ايران و همچنين همكاري و تعامل بهترميانبخشهايخصوصيدوكشور رافراهمخواهدكرد. كوانگدرمقابل،از شركتهاي سرمايهگذاري ايراني دعوت كرد براي مشاركت در پروژههاي ويتنام اقدام كنند.

رييسجمهور ويتن//ام همچنين با هدف تس//ريع در توسعه همكاريهاي دوجانب//ه، از تصميم اين كش//ور براي تس//هيل در صدور ويزاي توريس//تي و تجاري ب//راي اتباع ايران خب//ر داد. او همچنين از بانكهاي ويتنامي خواست براي برقراري ارتباطات بانكي با بانكهاي ايراني پيشقدم شوند.

تراندايكوانگجمعيت09 ميليون نفري ويتنام را بازاري با پتانس//يلهاي بسيار، براي تجار ايراني دانست و اعالم آمادگ//ي كرد كه كش//ورش به عنوان دروازه ورود كااله//اي ايران//ي ب//ه بازار آسهآن،باجمعيتيبالغبر006ميليون نفر عمل كند.

2 خواسته برقراري روابط بانكي و موافقتنامه تجارت ترجيحي

غالمحسينشافعيهمچنيندرادامه اين سفر در مالقات با كائو كوكهانگ، معاون وزير صنع//ت و تجارت ويتنام، خواستار تسريع در پاسخ طرف ويتنامي به درخواستهاي ايران در زمينه برقراري روابط بانكي و نهايي شدن توافق تجارت ترجيحي ميان دو كشور شد.

شافعيبهظرفيتهايباالياقتصادي دو طرف اش//اره ك//رد و گفت: ظرفيت اقتصادي دو كش//ور بس//يار باالست و رقمهاي موجود راضيكننده نيس//ت. وزارت صنعت و تجارت ويتنام ميتواند مهمترين اثرگذاري را در تسهيل روابط اقتصادي بين دو كشور داشته باشد.

وي درب//اره موافقتنام//ه تج//ارت ترجيح//ي دو كش//ور نيز گف//ت: قبال مذاكراتي انجام شده و متن پيشنهادي ايران براي موافقتنامه تجارت ترجيحي با ويتنامتهيهوارسالشدهاست.اميدواريم هرچه زودتر بتوانيم به اين توافق جامه عمل بپوشانيم. به گفته شافعي، ايران به ويتنام فقط نگاه روابط دوجانبه اقتصادي ندارد بلكه ويتنام را دروازه ورود به بازار آسهآن ميداند و از اين نظر ارتقاي روابط دو كشور بسيار بااهميت است. شافعي همچني//ن اضافه كرد: ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي خود ميتواند دروازه ورود كااله//اي ويتنام به يك بازار 400 ميليون نفري منطقه اطراف خود باشد؛ ورود به بازار كش//ورهاي س//ياي اس، افغانستان و عراق.

ش//افعي درمورد روابط دو كش//ور در حوزه كش//اورزي گف//ت: در بخش كشاورزي، بعضي از محصوالت توليدي دوكشور،ميتوانندمكملهمباشد.آنچه ايران نياز دارد، ويتنام توليدكننده عمده آن اس//ت؛ مثل ميوههاي گرمسيري و برن//ج ويتنامي. توليدات اي//ران هم در ويتن//ام خواهان بس//ياري دارد چراكه محصوالتي كشاورزي توليد ميكنيم كه ويتنامنيازمندآناست.بنابرايندربخش كشاورزي دو كشور ميتواند همكاري بسيار سودمندي داشته باشد.

ويتنامدرحالبررسيتوافقنامه تجارتترجيحي

كائو كوكهانگ، معاون وزير صنعت و تج//ارت ويتنام ني//ز در ادامه گفت: همانطور ك//ه رييسجمهور ايران هم تاكيد داشتهاند، ظرفيت ميان دو كشور ب//راي روابط اقتصادي حتي بيش از دو ميليارد دالر است.

كائ//و كوكهان//گ ب//ا تاكي//د بر روابط چندجانبه همچنين خواس//تار س//رمايهگذاري ايران در ويتنام شد و گفت: با افزاي//ش حجم رابطه تجاري ميتوانيم به بازار بزرگ منطقه تبديل ش//ويم. او با اشاره به گفته رييس اتاق ايران مبني بر مكمل بودن اقتصاد دو كشور گفت: به اعتقاد من هم اقتصاد دو كش//ور مكمل يكديگر هستند. ما فرصتهاي توس//عه همكاري بسياري داري//م؛ باي//د چارچوبه//اي حقوقي براي توسعه همكاري تجاري را آماده كرده و توافقنامههاي تجارت ترجيحي امضا كنيم.

معاون وزير صنعت و تجارت ويتنام درب//اره توافقنام//ه تج//ارت ترجيحي پيش//نهادي ايران گفت: دولت ويتنام به وزارتخانه صنعت و تجارت دس//تور توسعه همكاري داده و ما بهطور جدي در حال بررسي نحوه همكاري دوجانبه هستيم؛ به زودي بررسيهايمان در مورد موضوع تجارت ترجيحي را نهايي كرده و پاسخ مناسبي خواهيم داد. اميدواريم اين توافقنامه به توسعه و افزايش حجم مبادله تجاري دو طرف كمك كند.

تاسيساتاقمشتركويتنامو ايران درهانوي

در ادامه ش//افعي در ديدار با رييس ات//اق بازرگاني ويتن//ام، از آغاز فعاليت اتاق ايران براي تش//كيل اتاق مشترك ايران و ويتنام بعد از سفر مهرماه 1395 هيات ايراني به هانوي خبر داد و گفت كه تشكيل اين اتاق مراحل پاياني خود را طي ميكند.

او از همتاي ويتنامي خود خواست روند تش//كيل اتاق مشترك در هانوي نيز از سوي اتاق بازرگاني ويتنام دنبال ش//ود تا هرچه س//ريعتر هدف ارتقاي مب//ادالت تجاري »تا م//رز دو ميليارد دالر« محقق شود.

همچنين وو تين الك، رييس اتاق ويتنام س//طح مبادالت تج//اري 100 ميليون دالري سال 2016 ميان ايران و ويتنام را »نامناسب« دانست و گفت ك//ه بخشهاي خصوص//ي دو طرف با توجه به هدف دو ميليارد دالري تعيين شده در مذاكرات دو رييسجمهور، بايد براي رسيدن به اين مهم تالش كنند. او گفت: ايران اقتصاد بزرگ خاورميانه است و ويتنام قطب شيالت و كشاورزي جنوب شرق آس//يا. دو كشور در مدت زمان كم ميتوانند س//طح مبادالت را افزايش دهند.

ريي//س ات//اق ويتنام ب//ا تقدير از اقدامات اتاق ايران براي تشكيل اتاق مشترك ايران و ويتنام از برنامهريزي اتاق بازرگاني اين كشور براي تشكيل اتاق مشترك در هانوي خبر داد و گفت به زودي اين اتاق تشكيل ميشود تا رون//د همكاري ميان تج//ار دو طرف تسهيل پيدا كند.

وو تي//ن الك همچنين خواس//تار س//رمايهگذاري ايران در ويتنام ش//د و گفت كه اين كشور قراردادهاي تجارت آزاد با كشورهاي منطقه دارد و اين خود ظرفيتمهميبرايتوسعهروابطتجاري ايران با كشورهاي جنوب شرق آسيا و حتي اروپا و آمريكاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.