كمفروشي مرغ جايگزين گرانفروشي

Jahan e-Sanat - - News -

نوسان قيمت در بازار مرغ طي روزهاي اخير انتقادات فراواني را در پي داشته است اگرچه مسووالن وزارت كشاورزي بر اين باور هستند كه قيمت مرغ گران نيست و مشكلي در بازار احساس نميشود. در اين ميان برخي مسووالن بر اين باور هستند كه قيمت عمدهفروشي مرغ معقول است و گرانفروشي برخي واحدهاي عرضهكننده مرغ به گراني دامن زده است. اين در حالي است كه به گفته رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي، معموال در بازرسيهايي كه از سوي تعزيرات و ساير نهادها صورت ميگيرد به قيمت توجه ميشود درحالي كه ممكن است كمفروشي مشكالت بيشتري براي مردم ايجاد كند. مهدي يوسفخاني اظهار كرد: شايد عدم نظارت صحيح بازرسي اصناف و تعزيرات شرايطي ايجاد كند كه اگر يك واحد صنفي به عنوان مثال گوشت مرغ را 100 تومان گرانتر بفروشد، متخلف حساب شود اما توجهي به نحوه فروش آن واحد صورت نگيرد. اكنون كمتر پيش ميآيد كه افرادي كه اقدام به كمفروشي ميكنند، مورد اعتراض قرار گيرند.

رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي همچنين عنوان كرد: حتي گاهي ممكن است برخي واحدهاي صنفي قيمتي پايينتر از قيمت روز اعالم كنند اما هنگام فروش حجمي كه به دست مشتري ميرسد، كاذب باشد.

يوسفخاني در مورد برخي فروشگاهها كه گاه مواد پروتئيني خود را با 30 تا 50 درصد تخفيف به فروش ميرسانند، گفت: گاهي ممكن است فروشگاههاي زنجيرهاي بزرگ براي تبليغ تخفيفهايي را در نظر گيرند اما بهطور كلي بازار مواد پروتئيني به گونهاي است كه در خردهفروشي سود اين محصوالت در نهايت 10 درصد است. در چنين شرايطي طبيعي است كه ارائه تخفيفهاي بيش از اين رقم چندان منطقي به نظر نرسد و بايد دقت كرد كه آيا از نظر تاريخ مصرف و ساير موارد محصولي كه خريداري ميشود، كيفيت مطلوب را داراست يا خير؟ گراني در راه است رييس اتحاديه پرنده و ماهي در ادامه از كاهش 400 توماني نرخ مرغ از ابتداي هفته گذشته خبر داد و گفت: نرخ هر كيلو مرغ زنده جلوي در مرغداري چهار هزار و ،400 مرغ آماده طبخ در كشتارگاه پنج هزار و ،850 تحويل جلوي در واحدهاي صنفيششهزارتومانوخردهفروشي6 هزارو006 توماناستاماباتوجهبهافزايش تقاضا در ابتداي ماه، احتمال افزايش قيمت مرغ از امروز وجود دارد.

به گفته وي نرخ هر كيلو ران مرغ با كمر پنج هزار و 600 و ران مرغ بدون كمر برابر با قيمت مرغ شش هزار و 600 تومان است.

يوسفخاني با اشاره به نرخ ساير مشتقات افزود: همچنين نرخ هر كيلو سينه با كتف 11 هزار و ،500 سينه بدون كتف دو هزار و 500 و فيله مرغ 15 هزارتومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.