گاليهفعاالناقتصاديازوضعيتتجارتخارجي

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نيم- در حال حاضر به نظر ميرس//د همه فعاالن اقتصادي، از وضعيت تجارت خارجي كش//ور متناسب با نوع فعاليت خود گاليهمند هستند در حالي كه بايد توجه داشت كه ضعف در محدودسازي قاچاق، مديريت تجارت خارجي و تعريف بستههاي حمايت از توليد سبب ميشود توليدآسيبپذيرشود. درهمينرابطهرييسمجمعوارداتاظهارداشت: صحبت از اقتصاد و رشد اقتصادي كه به ميان ميآيد پيوند ناگسستني آن با توليد و اشتغال به ذهن انسان تبادر ميكند ولي متاسفانه در كشور ما حلقههاي پيشين و پسين آن مورد توجه قرار نميگيرد.

عليرضا مناقبي ادامه داد: يكي از مهمترين حلقهها س//اختار تجارت خارجي كشور است كه هم به عنوان حلقه پيش از توليد ايفاي نقش ميكند و هم در جايگاه حلقه پس//اتوليد ولي در شرايط امروز كشور بايد اذعان كنيم كه دهههاست كه با خواسته فعاالن اقتصادي اعم از توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان سازگاري چنداني ندارد.

مناقبياضافهكرد:درواقعهمهفعاالنحوزهاقتصادي،ازوضعيتتجارت خارجي كشور متناسب با نوع فعاليت خود گاليهمند هستند. اين درحالي است كه اگر تجارت خارجي، ساختاري متناسب با نيازهاي اقتصادي كشور داشته باشد، ميتواند به عنوان موتور محركه توليد، ريلگذاري ارزشمندي براي ساير فعاليتهاي اقتصادي باشد.

وي ادامه داد: در حال حاضر آنچه ضرورت دارد آن است كه بايد ابزارهاي مديريت واردات در كشور مورد بازآفريني مجدد قرار گيرد تا تجارت خارجي به صورت فعال، هوشمند و هدفمند در فضاي تعامل با اقتصاد جهاني و منطبق بر اصول حمايت از توليد شكل بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.