ساخت كارخانه لوازمخانگي مشترك ايران و اروپا

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- شواهد حاكي از آن است كه ظرف دو سال آينده، ايران هاب صادراتلوازمخانگيبابرندهايمعروفاروپاييدرمنطقهخواهدشدچراكه توليدكنندگان معروف ايتاليايي و فرانسوي حضور پررنگي در ايران دارند و اقدام به توليد كاال با برند كشورهاي خود و درج ساخت ايران خواهند كرد. در همين راستا رييس اتحاديه لوازمخانگي از ايجاد و بهرهبرداري از كارخانههاي توليد مشترك لوازمخانگي ايران و اروپا خبر داد.

محمد طحانپور، لباسشويي، ظرفشويي، پكيج و آبگرمن را محصوالت برنامهريزي شده براي توليد مشترك اعالم كرد و گفت: با يك برند معروف آلمانيدرحالمذاكرهبرايتوليدمشتركهستيمكه03 درصدتوليدات آن براي بازار داخلي و 70 درصد ديگر صادرات خواهد شد.

وي با اشاره به حضور توليدكنندگان معروف ايتاليايي و فرانسوي در ايران افزود: اين شركتها اقدام به توليد كاال با برند كشورهاي خود و درج س//اخت ايران خواهند كرد. طحانپور امسال را سال بسيار خوب براي لوازمخانگي دانست و افزود: هم اكنون توليدات لوازمخانگي كشورمان در بخشتلويزيون،لباسشوييويخچالفريزرازوضعيتبسيارخوبيبرخوردار است. رييس اتحاديه لوازمخانگي همچنين با اشاره به رشد 20 درصدي توليد در س//ال 95 گفت: اين در حالي اس//ت كه سال گذشته صادرات لوازمخانگي وجود نداشته است.

وي در ادامه با اشاره به سرعت رشد كسب و كارهاي اينترنتي ادامه داد: با يك شركت بزرگ قراردادي امضا شده است كه طي آن همه واحدهاي صنفي لوازمخانگي فروش اينترنتي خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.