مهر تاييد بر گراني برنج

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- در حالي كه افزايش قيم//ت برنج طي روزهاي اخير كامال ملموس اس//ت و در برخي فروشگاههاي سطح شهر تهران، برنج ايراني مرغوب تا كيلويي 17 هزار تومان هم به فروش ميرسد، رييس اتحاديه سوپرماركتداران و مواد پروتئيني نيز گفت: در مجموع قيمت برنج كمي گرانتر ش//ده اما اينكه رقم دقيق اين افزايش قيمت از چه قرار است را نميتوان بيان كرد ولي ميتوان گفت اكنون برنج درجه يك را نميتوان با قيمتي كمتر از 13 هزار تا 13500 تومان خريداري كرد.

سعيد درخشاني در ادامه در توضيح بيشتر در خصوص قيمت برنج عنوان كرد: البته ممكن است كه بتوان برنجهاي ايراني را با قيمت 8 تا 9 هزار تومان هم خريداري كرد اما در هر صورت برنج درجه يك ايراني همان قيمتي كه اش//اره شد را دارد و به هنگام فروش با رقم 15 هزار ومان به دستمشتريميرسد. رييساتحاديهسوپرماركتدارانوموادپروتئيني اظهار كرد: قدرت خريد مردم براي برنج كاهش پيدا كرده و در مجموع برنجهايي كه قيمت ارزانتر دارند، مشتري بيشتري را به خود اختصاص ميدهند. وي در ارتباط با برنجهايي كه قيمتهاي كمتري در بازار دارند نيز گفت: اكنون ارزانترين برنجي كه توزيع ميشود نمونهاي است كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي به دست اصناف ميرسد كه كيلويي 3800 تومان قيمت دارد و محصول كشور هند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.