قانوني به اسم تهلنجي وجود ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مدتي است كه از محل برخي مصوبات سوءاستفاده ميشود، به عنوان مثال براساس مصوبه ملواني پيشبيني شده كه ملوان در آبهاي خليج فارس بتواند براي واردات كاال، درصدي را بابت زحمات خود بردارد اما متاسفانه شاهد سوءاستفاده از اين مصوبه هستيم و بيشتر از رقم پيشبيني ش//ده در اين قانون، كاال وارد كشور ميشود. در همين خصوص رييس سازمان توسعه تجارت گفت: قانوني به اسم تهلنجي وجود ندارد بلكه يك مصوبه درباره ورود كاالي ملواني به كش//ور هست كه از آن سوءاستفاده شده و به عنوان تهلنجي، استفاده ميشود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه دولت چه برنامهاي براي اصالح اي//ن رويه در پيش دارد، افزود: براي همه اين موارد نظير قانون ملواني، بازارچههاي مرزي و حجم كااليي كه مرزنشين ميتواند وارد كشور كند، آييننامه و اصالحاتي طي سال گذشته تهيه شده كه برخي تصويب و برخي در كارگاههاي مختلف دولت در دس//ت بررس//ي است و به زودي خبرهاي آن را خواهيد شنيد كه يكييكي ابالغ ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.