هدفگذاري صادرات 3/5 ميليارد دالري صنايع غذايي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- براساس پيشنهادي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سالجاري مدنظر قرار گرفته است، هدفگذاري انجام شده به منظور صادرات در حوزه صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي معادل 3/5 ميليارد دالر است. مديركل دفتر صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم اين خبر بيان كرد: هدفگذاري انجام شده در سال 1395 در ارتباط با صادرات صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي معادل سه ميليارد دالر بود كه در آمار اعالم شده 11 ماهه دو ميليارد و 700 ميليون دالر صادرات مدنظر قرار گرفت كه نشاندهنده رشد 17 درصدي در اين بخش است. به گفته مهدي صادقينياركي، برآورد ميشود كه براساس آمار21 ماههحدوددوميلياردو009 ميليوندالرصادراتصنايعغذايي، دارويي و بهداشتي مدنظر قرار گرفته باشد، هر چند هنوز آمار 12 ماهه مربوط به اين بخش اعالم نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.