جزییاتبرگزاری4 مناقصهتوسطفرانسویها

Jahan e-Sanat - - News -

گروه نفت و انرژی- توافق کشورهای اوپک و غیراوپک در ماه نوامبر سال گذشته مبنی بر کاهش تولید و کمک به ایجاد توازن نسبی در ب//ازار و کنترل قیمتها، تا حد بس//یار زیادی توانست آرامش را به بازارهای نفتی بازگرداند؛ زیرا روسیه، سردمدار کشورهای غیراوپک قول مساعد داد که برای حمایت از قیمت جهانی نفت تولید خود را در نیمه اول سال 2017 به تدریج 300 هزار بشکه در روز کاهش دهد.

اکنون قرار است اعضای سازمان در نشست 25 ماه می خود در وین به مرور دس//تاوردهای عملیاتی شدن این تصمیم بپردازند.

اما روسیه در تالش است از این توافق برای کاهش تولید نفت که اولین توافق میان اوپک و روسیه از سال 2001 محسوب میشود، نهایت استفاده را برده و بهعنوان رهبر ائتالف غیراوپک و به جب//ران تالش برای کاهش تولید و توازن عرضه جهانی نفت، مانع توسعه قراردادهای حوزه باالدستی با اعضای اوپک شود.

به اعتقاد تحلیلگران موسس//ه وودمکنزی، ای//ن رون//د ممکن اس//ت با توجه به نشس//ت ساالنه گفتمان انرژی روسیه و اوپک که طبق برنامهریزیهای انجام شده قرار است در اواخر ژوئ//ن اتفاق بیفتد ادامه یابد، زیرا از ماهها قبل شرکتهای روسی در نظر دارند در حاشیه این نشست، مذاکرات گستردهای در زمینه توسعه فعالیتهای خود انجام دهند.

قبل از نهایی شدن توافق بین اعضای اوپک و کش//ورهای غیرعضو مبنی بر کاهش تولید، مش//ارکت روس//یه در پروژههای کش//ورهای تولیدکننده اوپک انگشتشمار بود که از جمله موفقیتآمیزترین آنها میتوان به فعالیتهای اجرایی گازپروم در Badra و بلوکهای نفتی کردستان عراق، و مشارکت لوک اویل در توسعه میادی//ن نفتی ‪2 West Qurna‬ و بلوک 10 اشاره کرد.

ع//الوه بر آن، همواره روس//یه ب//رای اغلب کشورهای عضو اوپک به عنوان یک رقیب جدی در زمینه تولید مطرح بوده است نه یک شریک مهم تجاری، زیرا به اعتقاد بسیاری از این کشورها تالش این کشور برای مشارکت فعال در زمینه محدود ساختن تولید و ترغیب کشورهایی مانند آذربایجان و قزاقستان به کاهش تولید و کسب اعتباری ویژه در این خصوص، چیزی جز رقابت نمیتواند در پس پرده داشته باشد.

دیدار اخیر الکس//اندر ن//وواک، وزیر انرژی روس//یه، با عصام الم//رزوق وزیر نفت کویت و حضورش در نشس//ت کمیته نظارت بر توافق وین نیز در همین راستا بوده است.

ط//ی ای//ن نشس//ت، مقام//ات دو کش//ور مذاکراتی پیرامون صادرات گاز روسیه به کویت و همکاریهای دوجانبه در زمینه تولید نفت خام و LNG انجام دادند.

طبق اظهارات نوواک، هر دو کش//ور تمایل خود به افزایش س//رمایهگذاری در حوزه انرژی را ابراز داشته و مذاکراتی در زمینه حضور لوک اویل در اس//تحصال نفت و پروژههای تولیدی کوی//ت و عالقهمندی گازپ//روم نفت در جذب سرمایهگذاری کویتیها در پروژههای تولید نفت خام روسیه انجام گرفت.

چندی پیش نیز دولت روسیه اعالم کرده بود که برای توسعه همکاریهای خود با کویت در زمینههای مختلف طرح احداث نیروگاه هستهای در این کشور را در دست بررسی دارد.

ع//دم تضمین انتف//اع روس//یه از بازارهای خارجی

عالقهمندی روسیه به بهرهبرداری از بازارهای خارجی با گسترش فعالیتهای روس نفت در فوریه آغاز ش//د، زمانی که این شرکت قرارداد عرض//ه نفت خ//ام با لیبی و دول//ت منطقهای کردس//تان را به امضا رساند و عملیات حفاری در بلوک 12 جنوب عراق را توسعه داد.

طب//ق اظهارات مس//ووالن روس نفت، این شرکت در نظر دارد حجم بیشتری از تولیدات این منطقه را خریداری کرده و امیدوار است نفت خام کردستان بتواند چشمانداز این منطقه را در آینده تغییر دهد.

ع//الوه ب//ر آن، این ش//رکت قراردادهایی با ش//رکت ملی نفت لیبی مبنی بر اکتش//اف و تولید نفت خام این کشور منعقد ساخته است. اما این قراردادها، تضمینی برای ثبات فعالیت روس//یه در بازارهای خارجی و پیشبرد اهداف این کشور در گسترش نفوذ به منطقه خاورمیانه به شمار نمیروند.

به گزارش تحلیلگران وزارت انرژی روسیه، عدم ثبات سیاس//ی در برخی از مناطق حوزه فعالیت این کش//ور به ویژه لیبی و کردستان و خروج اجباری از پروژههای خارجی در گذشته ب//ه دلیل تحریمها، عامل مهمی در ممانعت از چنگاندازی روسیه به ذخایر بازارهای خارجی به شمار میروند.

به اعتق//اد تحلیلگران وودمکن//زی، رابطه بین روس//یه و اعضای اوپک طی سال گذشته تغییرات چشمگیری داشته اما این روابط موقتی ب//وده و با انعقاد قرارداده//ای جدید و رجحان منفعت بر روابط، اوضاع به گونهای دیگر پیش خواهد رفت.

در خوشبینانهترین حالت، میتوان امیدوار بود در مذاکرات آتی، شاهد همکاریهای بلندمدت کشورهای عضو اوپک و غیرعضو در زمینه تولید نفت خام و LNG باشیم و تعامالت بین روسیه و اوپک، بدون درنظر گرفتن روند قیمت نفت و عدم ثبات سیاسی، ادامه داشته باشد. تمدیدتوافقوین وزیر نفت کویت با اشاره به رایزنیهای به عمل آمده میان اعضای اوپک با هدف ارزیابی ش//رایط قیمتنفتگفت:باهماهنگیتمامصادرکنندگان نفت، تالش برای تمدید توافق نفتی وین به مدت شش ماه دیگر انجام میشود.

عص//ام المرزوق که ریاس//ت کمیته نظارت ب//ر اجرای تواف//ق نفتی وین را برعه//ده دارد، در اظهارات//ی تاکید کرد: با حمایتهایی که از س//وی صادرکنندگان غیرعضو اوپک به عمل میآید توافق نفتی وین تمدید خواهد ش//د و پیشبینیها بر دستیابی به توافقی مشترک در این زمینه استوار است .

وی اف//زود: در حال حاض//ر رایزنیها میان اعض//ای اوپک در این زمینه انجام میش//ود و روسیه نیز موافقت اولیه خود را برای مشارکت در پروس//ه تمدید توافق نفتی وین اعالم کرده است. تولیدنفتعربستان وزیر انرژی عربستان نیز گفت: احتمال دارد کشورهای عضو و غیرعضو اوپک مجبور شوند چند هفته پی//ش از پایان توافق کاهش تولید نفت، همین سیاست را ادامه دهند.

خال//د فال//ح در دومی//ن روز از همای//ش اطالعرس//انی نفتی مربوط به کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در ابوظبی، گفت: شاید مجبور به ادامه کاهش تولید نفت شویم تا به هدف مورد نظر برسیم.

وزیر انرژی عربستان هدف مورد نظر را کاهش سطح ذخیره جهانی نفت عنوان کرد.

ص//ادرات نفت خام عربس//تان در ماه فوریه گذش//ته به دنبال اجرای برنامه کاهش عرضه کش//ورهای عضو و غیرعضو اوپک به کمترین حد خود از نیمه سال 2015 رسید.

تولی//د نف//ت عربس//تان در پ//ی تواف//ق تولیدکنندگان نفت خام عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به کمترین حد خود از اواسط سال گذشته رسید.

در همین حال دبیرکل اوپک معتقد اس//ت ت//داوم توافق کاهش عرض//ه نفت خام اوپک و تولیدکنندگان غیراوپک ثبات را به بازار جهانی نفت باز میگرداند.

به گزارش رویترز، محمد سانوسی بارکیندو گف//ت: تولیدکنن//دگان در برنام//ه کاه//ش عرضه ش//رکت کردند متعهد ش//دهاند حجم ذخیرهس//ازیها را به میزان میانگین پنج سال گذش//ته در این صنعت برس//انند و ثبات را در بازار نفت به ارمغان آورند.

وی اف//زود: اطالع//ات مربوط ب//ه پایبندی تولیدکنن//دگان در ماه مارس نش//ان میدهد تولیدکنندگان همگرایی بیش//تری نسبت به م//اه پیش از آن یعنی ماه فوریه در عرضه نفت داشتهاند. افزایشتولیدنفتنیجریه این در حالی است که وزیر نفت نیجریه گفت: در حالی که اوپک در تالش برای کاهش سقف تولید است، نیجریه تولید خود را به سطح قبلی باز خواهد گرداند.

امانوئل کاچیک//وو در مصاحبه تلویزیونی با بلومبرگ انگلیسی افزود: نیجریه این تابستان با تکمیل تعمیرات و اصالحات انجام شده، تولید نفت خود را احیا خواهد کرد و از سایر اعضای اوپک انتظار دارد در نیمه دوم سال تولید خود را کاهش دهند.

او گفت: دومین تولیدکننده بزرگ آفریقا تا ماه ژوئن تعمیرات خط لوله فرکادوس را به پایان میرساند و اصالحات مربوط به میدان نفتی بونگا را هم در ماه بعد آن تکمیل خواهد کرد.

در ماه گذش//ته تولید این کش//ور تا 1/27 میلیون بشکه در روز افت کرد که طبق دادههای ارائهشده ملی، کمترین مقدار در دهههای اخیر اس//ت. هدف این کش//ور رسیدن به تولید 2/2 میلیون بشکه در روز است.

کاچیک//وو اضافه کرد: به علت اینکه کاهش تولید نیجریه ناشی از حمالت شبهنظامیان بود، کشورهای عضو اوپک نیجریه را از رعایت کاهش سقف تولید نفت معاف دانستند.

قرار بر این است که این کشور پس از اینکه تولید ازدسترفته خود را کامال بازیابی کرده و از تصمیمات اوپک مبنی بر کاهش تولید پیروی کند که این اتفاق میتواند به زودی در ماه اکتبر یا نوامبر رخ دهد.

بنابراین در این زمان از کش//ورهای شریک خود در اوپک انتظار داریم کاهش تولید را رعایت قیمت نفت به 53 دالر رسید این در حالی اس//ت که تردیدها در این باره که توافق کاهش تولید میتواند مجددا توازن را به بازار برگرداند یا نه، موجب ش//د قیمتها در آستانه بزرگترین کاهش هفتگی طی یک ماه اخیر قرار گیرد.

براساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت روز گذشته با هشت سنت افزایش به 53 دالر و هفت س//نت رسید اما در مسیر کاهش هفتگی پنج درصدی قرار گرفت که بیشترین کاهش از هفته منتهی ب//ه 10 مارس تاکنون ب//ود. قیمت نفت خ//ام آمریکا نی//ز دیروز 11 س//نت افزایش داشت و به 50 دالر و 82 سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت در آستانه کاهش هفتگی 4/5 درصدی قرار دارد که بیشترین کاهش از 10 مارس تاکنون است.

قیمت هر دو شاخص نفتی اوایل هفته جاری بیش از 3/5 درصد کاهش داش//ت. این کاهش ناشی از ایجاد تردیدهایی در مورد تاثیرگذاری تواف//ق کاهش تولید بر بازار نفت بود. آمارهای موسسه تامسون رویترز ایکون نشان میدهد در ماه آوریل رقم بیسابقه 48 میلیون بشکه در روز نفت در آبهای اقیانوس در حال ترانزیت بوده که 5/8 درصد از ماه دسامبر به این طرف افزایش داشته است. بخشی از این افزایش عرضه نفت به دلیل افزایش تولید و صادرات کشورهایی بوده که در توافق کاهش تولید مشارکت ندارند.

از س//وی دیگر تولید نفت آمریکا از اواسط س//ال 2016 ب//ه این طرف تقریب//ا 10 درصد افزایش یافته و به 9/25 میلیون بش//که در روز رس//یده که فاصله چندانی با میزان تولید نفت دو تولیدکننده بزرگ جهان یعنی عربس//تان و روسیه ندارد.

اداره اطالع//ات ان//رژی آمری//کا (EIA) در آخری//ن گ//زارش )چهارش//نبه 30 فروردین( خود اعالم کرد: در پانزدهمین هفته منتهی به 41آوریل سال 2017 میالدی، میزان موجودی نفتخامدر1/1میلیونبشکهکاهشیافتهوبه حدود 532/3 میلیون بشکه رسیده است.

بر این اساس حجم ذخایر تجاری نفت خام منطقه کوشینگ اوکالهما با 800 هزار بشکه کاهش به 68/6 میلیون بشکه رسیده است.

همزمان با کاهش حجم ذخایر تجاری آمریکا، میزان واردات نفت خام این کشور هم با 68 هزار بشکهکاهش،درسطحهفتمیلیونو018هزار بشکه در روز قرار گرفته است.

می//زان موجودی بنزین در هفته منتهی به 14 آوریل، 1/6 میلیون بش//که افزایش یافته و به بیش از 237 هزار بشکه رسیده این درحالی است که موجودی فرآوردههای میانتقطیر هم با 1/9 میلیون بش//که کاهش، در س//طح 148 میلیون بشکه جا خوش کرده است.

در مجموع همزمان با اجماع کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به ویژه ایران، روسیه و عربستان ب//رای تمدید توافق وین، کاهش ذخایر تجاری آمریکا و ش//دت گرفتن مسایل ژئوپلیتیکی به ویژه در شبهجزیره کره پیشبینی میشود در معامالت پیش رو روند تقویت و افزایش قیمت نفت خام در بازار اتفاق بیفتد.

ش//رکت توتال فرانس//ه با انجام فراخوانی به شرکتهای فراساحلی ایرانی و خارجی، مقدمات برگزاری چهار مناقصه بخش فراساحلی فاز 11 پارسجنوبی را آماده کردند. به گزارش انرژینیوز، هرچند هنوز قرارداد نهایی توس//عه فاز 11 پارسجنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا نشده اما این شرکت فرانسوی توسعه آخرین فاز باقیمانده پارسجنوبی را آغاز کرده است. علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت اخیرا از امضای توافقنامه نهایی بین شرکت ملی نفت و توتال فرانسه در زمینه توسعه فاز 11 پارسجنوبی تا اواسط آوریل جاری (2017) خبر داده بود. با این وجود توتال، تاکنون مناقصات مربوط به س//اخت اولین پایه سکو )جکت( فاز 11 پارسجنوبی را آغاز کرده و حتی فراخوانی به شرکتهای فراساحلی ایران برای حضور در چهار مناقصه بخش فراساحلی فاز11 پارسجنوبیارائهکردهاست.ابوالقاسمرحمانی،مدیرعاملشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی درباره حضور در مناقصات توسعه ف//از 11 پارسجنوبی به دعوت توتال فرانس//ه، گفت: تاکنون ش//رکت تاسیسات دریایی تنها شرکت فراساحلی بوده که برای حضور در چهار مناقصه فاز 11 پارسجنوبی حائز صالحیت شناخته شده است. این مقام مسوول همچنین از ارائه مدارک مورد نیاز فنی و مالی حضور در چهار مناقصه فاز 11 پارسجنوبی و ارائه آنها به شرکت توتال فرانسه خبر داده اس//ت. در همین حال محمدمشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز خیرا با اشاره به تهیه اسناد مناقصه ساخت اولین جکت )پایه س//کو( فاز 11 پارسجنوبی توس//ط توتال فرانسه، گفته است: به زودی مناقصه ساخت جکت توسط کنسرسیوم فاز 11 پارسجنوبی به رهبری توتال انجام میشود. وی با بیان اینکه هماکنون توتال فرانسه با نظارت کارشناس//ان شرکت نفت و گاز پارس در حال طراحی مفهومی ساخت تاسیسات دریایی فاز11 پارسجنوبی است، تاکید کرده است: در مجموع به دنبال بهترین گزینه هستیم تا هیچگونه اشتباهی در انجام مطالعات مفهومی به وجود نیاید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.