پایان کار دالالن بنزین

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیر نفت با بیان اینکه هماکنون فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیجفارس آماده بهرهبرداری رسمی است، اعالم کرد: هفته جاری با تزریق کامل خوراک، برای نخستین بار تولید بنزین یورو 4 در این پاالیشگاه میعانات گازی آغاز میشود.

عباس کاظمی درباره آخرین وضعیت آغاز تولید بنزین با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا در پاالیشگاه ستاره خلیجفارس، گفت: از روزهای ابتدایی فروردینماه امسال تولید بنزین معمولی و با اکتان پایین در پاالیشگاه ستاره خلیجفارس آغاز شده بود.

مدیرعامل ش//رکت مل//ی پاالیش و پخش فرآوردهه//ای نفتی با تاکید بر اینکه هماکنون تمام تجهیزات، واحدها و ماشینآالت فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیجفارس راهاندازی شده است، تصریح کرد: از چند روز گذشته عملیات تزریق خوراک به واحد اکتانافزا)RCC( پاالیش//گاه آغاز شده و پیشبینی میشود در هفته جاری تولید بنزین با استاندارد یورو 4 در پاالیشگاه خلیجفارس آغاز شود.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با آغاز تولید آزمایشی بنزین یورو 4 برای مدت چند روز وضعیت واحدها مورد ارزیابی و تست قرار میگیرد، اظهار داشت: با به پایان رسیدن دوره تنظیم و تست فعالیت واحدها عمال تولید بنزین یورو4با ظرفیت باال و اسمی انجام خواهد شد.

اینمقاممسوولباتاکیدبراینکههماکنونفازاولپاالیشگاهستارهخلیجفارس آماده بهرهبرداری است، خاطرنشان کرد: فاز اول این پاالیشگاه از ظرفیت تولید روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 4 برخوردار بوده و عمال با بهرهبرداری کامل از فاز اول این پروژه نیازی به واردات بنزین نداریم.

به گزارش انرژینیوز، فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیجفارس از ظرفیت تولید روزانه 12 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 برخوردار بوده که در صورت بهرهبرداری، عمال ایران از واردات بنزین خودکفا خواهد شد.

واحد تقطیر پاالیشگاه ستاره خلیجفارس هم مهرماه سال گذشته با ظرفیت پاالیش روزانه 120 هزار بشکه میعانات گازی، تولید روزانه نفتا با ظرفیت 12 میلیونلیتر،تولیداولیهروزانهچهارمیلیونو005 هزارلیترگازوییل،تولیداولیه یک میلیون لیتر نفت سفید و تولید اولیه روزانه 300 تن گاز مایع )الپیجی( به بهرهبرداری رسید.

گفتنی است پاالیشگاه ستاره خلیجفارس از اهمیت راهبردی و استراتژیکی برخوردار است زیرا به تنهایی قادر است به اندازه 55 درصد تمام پاالیشگاههای کشور بنزین تولید کند. این پاالیشگاه با تولید روزانه 36 میلیون لیتر بنزین، ایران را از واردکننده به صادرکننده بنزین تبدیل میکند و برای حدود 10 سال به کار دالالن بنزین پایان میدهد. اما پس از حدود 10 س//ال در صورتی که پاالیشگاه جدیدی در کشور ساخته نشود به دلیل رشد جمعیت و رشد میزان مصرف دوباره نیاز به واردات بنزین در کشور ایجاد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.