بررسی عوامل موثر برآینده بازار نفت؛ الیههای پنهان توافق وین

Jahan e-Sanat - - News -

کنند تا قیم//ت را باالتر از 50 دالر به ازای هر بشکه نگه دارند.

با این وجود اوپک تمایل دارد تولیدکنندگان غیرعضو این سازمان نقش وعده داده شده خود در حمایت از کاهش تولید را ایفا کنند. این توافق موجب ترمیم قیمت نفت و رس//یدن آن از زیر 30 به 53 دالر شده است.

مناب//ع آگاه در اوپک گفتند ارزیابی داخلی نشان میدهد اگر تولیدکنندگان نتوانند توافق را تمدید کنند، قیمت نفت ممکن است به حدود 30 تا 40 دالر برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.