آمادهسازی اسناد برای توسعه میدان گازی فرزاد B

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل ش//رکت ملی نفت ایران از آمادهسازی اسناد برای توسعه میدان گازی فرزاد B به صورت EPCF خبر داد.

علی کاردر در مورد برنامه وزارت نفت برای توسعه میدان گازی فرزاد B توضیح داد: برای توسعه این میدان پکیجهای مستقلی به صورت EPCF )مهندسی، تامین کاال و ساخت، اجرا و تامین مالی( در بازار عرضه میشود. برای این اقدام با یک مش//اور وارد مذاکر ش//دهایم و این مشاور در حال آمادهسازی اسناد مربوطه است. وی درمورد حضور هندیها برای توسعه می//دان گازی فرزاد Bاظهار کرد: اگر هندیها باز هم اظهار عالقه کرده و بتوانند مشکالت خود را در زمینه مالی برطرف کنند، مذاکره با آنها را متوقف نمیکنیم. بر اساس این گزارش، ایران و هند برای توسعه میدان گازی فرزاد B وارد مذاکره ش//دند، اما این مذاکره بعد از گذشت سالها به دلیل مسایل مالی به نتیجه نرسید. در نهایت وزیر نفت کشورمان در اوایل اسفند سال گذشته صراحتا اعالم کرد پیشنهاد هند مورد بحث قرار میگیرد. اما با آنها به توافق نرسیدیم و بعید است به این سادگی به توافق برسیم. زیرا فاصله پیشنهاد ما و هندیها از نظر قیمت خرید گاز زیاد است. بنابراین ممکن است توسعه این میدان به شرکت دیگری داده شود.

خبری که به مذاق هندیها خوش نیامد و رسانههای هندی اخیرا به نقل از یک منبع آگاه هندی اعالم کردند با توجه به رد اعطای امتیاز توسعه میدان گازی »فرزاد ب« ایران به شرکتهای هندی، پاالیشگاههای دولتی هند قصد دارند میزان خرید نفت خود از ایران را در سال 2017-2018 یک پنجم کاهش دهند و اگر در تصمیم تهران تغییری حاصل نشود، میزان کاهش خرید را بیشتر خواهند کرد. بر این اساس قرار است خرید روزانه نفت هند از ایران از 240 هزار بشکه به 190 هزار بشکه کاهش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.