خرید تضمینی تولید نیروگاههای برقابی خورشیدی و بادی

Jahan e-Sanat - - News -

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به حمایت دولت تدبیر و امید از تولید انرژیهای نو از خرید تضمینی تولید نیروگاههای برقابی و دیگر انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد. هوشنگ فالحتیان در نشست تخصصی س//رمایهگذاری حوزه انرژی در استان سمنان که با حضور معاون وزیر، معاونان ش//رکت توانیر، استاندار، معاونان استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی اس//تان س//منان و برخی مدیران ارش//د صنعت برق کش//ور و سرمایهگذاران بخشخصوصی برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیتهای باالیی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور وجود دارد. به گزارش ایسنا،وی با اشاره به ایجاد تسهیالت الزم از سوی وزارت نیرو در بخش انرژیهای نو و احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی گفت: وزارت نیرو جهت تشویق و ترغیب بخشخصوصی در ساخت مولدهای مقیاس کوچک و نیروگاههای برقابی و دیگر انرژیهای تجدیدپذیر، تولید برق آنان را به صورت تضمینی خریداری میکند. معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اش//اره به قابلیتهای استان سمنان در سرمایهگذاری حوزه انرژی اظهار کرد: استان سمنان در کنار جاذبههای آن به علت نزدیکی به پایتخت، امکان سرمایهگذاری و برنامهریزی به منظور توسعه زیرساختهای انرژی را برای سرمایهگذاران بخشخصوصی فراهم آورده است. محمدرضا خباز استاندار سمنان نیز راه برونرفت کشور از مشکالت اقتصادی را در توجه بیشتر به بخشخصوصی دانست و گفت: باید به سرمایهداری بخشخصوصی به چشم عزت و به سرمایهگذاران این عرصه به دید کرامت نگریسته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.