خريد ميليوني با پول مالباختگان

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- س//ه زن طايفه فيوج كه در آرتي اقدام به جيببري ميكردند، شناسايي ودستگير .

22 اسفندماه تيم تجسس ويژه كالنتري 107 فلسطين در زمان كنترل نامحسوس ايستگاه اتوبوس دروازه دولت، به دو خانم جوان مشكوك شده و آنها را تحت نظر قرار . ماموران پس از گذشت مدت زمان كوتاهي و با اطمينان از سارق بودن اين خانمهاي جوان، زماني كه قصد داشتند از طريق ايستگاه مترو دروازه دولت از محل خارج شوند هر دو را دستگير و در همان بازرسي اوليه موفق به كشف مدارك شناسايي متعلق به تعدادي از شهروندان زن، كيفهاي زنانه وگوشيهايتلفنهمراه .

با انتقال پريسا 23 ساله و زهرا 26 ساله به پايگاه سوم آگاهي، هر دو نفر به عنوان سارقان جيببر حرفهاي از طايفه فيوج كه با يكديگر نيز داراي نسبت فاميلي هستند، مورد شناسايي قرار . بررسي سوابق پريسا نشان داد كه وي بارها به اتهام جيببري دس//تگير و روانه زندان ش//ده و در آخرين س//ابقه دستگيري، در شهر زنجان و به اتهام »حمل و نگهداري غيرمجاز س//الح گرم« دستگير شده و مدتي را در زندان سپري كرده . 21 فروردين هم تيم تجسس ويژه كالنتري 107 فلسطين در ايستگاه اتوبوس چه//ارراه وليعصر، اقدام به شناس//ايي يكي از جيببرهاي سابقهدار و حرفهاي زن طايفه فيوج . ضمن دستگيري و انتقال وي به كالنتري، در بازرسي از اموال به دست آمده موفق به كشف چند دستگاه گوشي تلفن همراه و مدارك شناس//ايي متعلق به تعدادي از بانوان . سودابه 35 س//اله كه بارها به اتهام »جيببري« و »نزاع و درگيري« دس//تگير و روانه زندان شده، پس از انتقال به پايگاه سوم پليس آگاهي و شناس//ايي از سوي كارآگاهان و همچنين تعدادي از مالباختگان، صراحتا به دهها فقره جيببري به شيوه تك نفره از مسافران زن خطوط بيآرتي به ويژه در محدوده خيابانهاي وليعصر و انقالب اعتراف و عنوان كرد كه عمده پول به دست آمده از سرقتهايش را صرف خريد از مراكز تجاري از قبيل پاساژهاي لباسفروشي، چند مورد طالفروشي و نهايتا خريد از سوپرماركتها كرده .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.