فروش خاك در جزيره هرمز غيرقابل انكار است

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-رييس سازمان حفاظت محيطزيست تاكيد كرد: اگر روند فروش خاك در جزيره هرمز ادامه داشته باشد تا چند سال آينده اين جزيره هم به يك ناكجاآباد تبديل خواهد شد كه خيلي ارزش خاصي . معصومه ابتكار در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شما پيش از اين موضوع قاچاق خاك در جزيره هرمز را تاييد كرده بوديد اما دبير شوراي هماهنگي مبارزه با قاچاق كاال در استان هرمزگان اين موضوع را تكذيب كرده، گفت: بحثم اين است كه هرمز يك جزيره ارزشمند است و جاذبههاي زيستمحيطي و طبيعي فوقالعادهاي . حيف است كه اين جزيره به موضوع فروش خاك دچار

. بحث من بيشتر در مورد فروش خاك بود نه قاچاق . اين مساله كه خاك هرمز به فروش ميرسد، غيرقابل انكار . صحبتم اين بود كه اين مساله بايد تحت نظارت و با ضوابط و دقت انجام . اين جزيره يك مكان فوقالعاده و زيباست، آن هم به لحاظ خاكهاي رنگيني كه .رييس سازمانحفاظتمحيطزيستتاكيدكرد:مابهعنواننگاهزيستمحيطيبا تاكيد بر اينكه بايد ذخاير ايران را حفظ كنيم، معتقديم راههاي بهتري براي درآمدزايي در جزيره هرمز وجود . اگر روند فروش خاك در اين جزيره ادامه داشته باشد تا چند سال آينده اين جزيره هم به يك ناكجاآباد تبديل خواهد شد كه خيلي ارزش خاصي . ما در چارچوب قوانين و اختيارات خودمكاتباتوپيگيريهاييراانجامدادهايموخودمانتذكراتالزمراداده . تذكراتبهمراجعمختلفازجملهمعاونتمعدنوزارتصنعتوهمينطور منابعطبيعياستانارائهشده .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.