16 درصد خانمها و 10 درصد آقايان افسردگي دارند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- حس//ن قاضيزادههاشمي، وزير بهداش//ت، درمان و آموزش پزشكي طي سخناني پيش از خطبههاي نمازجمعه تهران به مناسبت هفته سالمت گفت: در طرح تحول سالمت توانستيم پرداخت هزينههاي درماني مردم را كاهش دهيم تا نسبت به مراجعه به مراكز درماني دغدغه كمتري داشته حدود 11 ميليون نفر در طرح تحول سالمت بيمه شدند همچنين مسايل مردم حاشيهنشين را براي مراجعه به مراكز درماني تا ميزان زيادي مورد توجه قرار داده و حل . وزير بهداشت افزود: قبل از اجراي طرح تحول سالمت مردم در بيمارستانهاي دولتي مجبور به پرداخت هزينههايي چون نخ جراحي يا آزمايشات . بودند كه سهم مردم از پرداخت هزينههاي درماني را با اجراي طرح تحول س//المت در روستاها به سه درصد و در شهرها به شش درصد . به اندازه 20 سال تختهاي بيمارستاني در بيمارستانهاي كشور ايجاد كرديم و دو هزار ميلياردتومانتجهيزاتبرايبيمارستانهاخريداري .قاضيزادههاشمي اظهارداشت:ساالنه81 هزارنفردرتصادفاتجانخودراازدستميدهند ونزديكبه01برابراينرقمنيزمعلولوخانهنشينمي .ويتصريح كرد: ميزان افسردگي در كشور بيش از متوسط جهاني نيست و در خانمها 16 درصد و در آقايان 10 درصد به افسردگي مبتال .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.