امدادرساني به 18 هزار و 500 سيلزده

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-رييسسازمانامدادونجاتجمعيتهاللاحمربهتشريحاقدامات امداديدر9 استاندرگيرسيلوآبگرفتگيدركشورپرداختوگفت:تاكنون 42 تن در اين حوادث جان خود را از دست داده .

مرتضي س//ليمي افزود: 9 استان آذربايجان شرقي و غربي، كردستان، كرمانشاه، قزوين، زنجان، لرستان، گيالن و مازندران در هفته گذشته تحت تاثير سيل و آبگرفتگي بوده . وي با اشاره به امدادرساني در 124 شهر و روستايدرگيرسيلوآبگرفتگيگفت:برايناساسامدادگرانخدماتالزمرا به81 هزارو005 تنازهموطنانارائهكردهوپنجهزارو007 تنازخدمات اسكاناضطراريبهرهبرده .براساسگزارشهاتاكنون24تندراينحوادث جانخودراازدستدادهوچهارتننيزمفقوداناحتماليهستند.همچنين 44خودروازمسيرسيالبرهاسازيشده .اينمسوولسازمانهاللاحمر به تخليه آب از 334 واحد مسكوني اشاره و اظهار كرد: 160 تيم عملياتي شاملهزارو6922 امدادگرونجاتگرارائهخدمتبههموطنانمتاثرازسيل وآبگرفتگيرابرعهده .بهگفتهرييسسازمانامدادونجاتهمچنين امدادرساني در استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ادامه .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.