دل سوزاندي آقاي طاهري!

Jahan e-Sanat - - News -

قرعهكشي مرحله نيمهنهايي ليگ قهرمانان اروپا در شهر نيون سوييس برگزار شد و تيمهايراهيافتهبهاينمرحلهحريفانخودراشناختند.قرعهكشيمرحلهنيمهنهاييليگ قهرمانان اروپا، در مراسمي خاص از ساعت03:41 ديروز در شهر نيون سوييس و با حضور نمايندگان چهار تيم رئالمادريد، يوونتوس، اتلتيكو مادريد و موناكو برگزار شد. براساس قرعهكشي صورتگرفته، تيمها در مرحله نيمهنهايي به شرح زير به مصاف هم ميروند: رئالمادريد - اتلتيكو مادريد / موناكو - يوونتوس بازيهاي دور رفت از مرحله نيمهنهايي ليگ قهرمانان در تاريخهاي دوم و س//وم مي)21 و 13 ارديبهشت( و بازيهاي برگشت اين مرحله هم در تاريخهاي 9 و 10 مي 19) و 20 ارديبهشت( برگزار خواهند شد. همچنين ديدار فينال اين دوره از مسابقات در تاريخ سوم ژوئن 13) خرداد( در ورزشگاه ميلنيوم واقع در شهر كارديف ولز برگزار خواهد شد. براساس اين قرعهكشي، برنده تقابل موناكو و يوونتوس در دو ديدار رفت و برگشت، حكم ميزبان ديدار فينال را خواهد داشت.

بارسلونا در ديدار برگشت مقابل يوونتوس نتوانست معجزه بازي با پاريسنژرمن را تكرار كند و برابر بازي منطقي شاگردان آلگري كاري از پيش نبرد تا ناكام بزرگ ليگ قهرمانان اروپا لقب گيرد. بارسلونا و يوونتوس ديدار برگشت خود در مرحله يكچهارم نهايي رقابتهاي ليگ قهرمانان اروپا را چهارشنبه شب گذشته در ورزشگاه نوكمپ برگزار كردند كه اين بازي با تساوي بدون گل خاتمه يافت. يوونتوس با اين نتيجه در مجموع 3 بر صفر برنده شد و به نيمهنهايي صعود كرد.

در نيمه نخست بارسلونا حمالت پرفشار را در دستور كار قرار داد اما ضد حمالت يوونتوس و به خصوص شوت ايگواين نفسهاي هواداران بارسا را در سينه حبس كرد. در دقيقه 19 بازي ضربه مسي به شكلي خطرناك از كنار دروازه يووه به بيرون رفت. اين مهمترين موقعيت بارسا در 20 دقيقه ابتدايي بود. در دقيقه 30 بازي ليونل مسي با يك حركت انفرادي بوفون را به واكنش وا داشت. بارسلونا در ادامه هر چه تالش كرد نتوانست از سد مدافعان پرتعداد يووه عبور كند و نيمه نخست بدون گل خاتمه يافت. اوايل نيمه دوم تيم بارسلونا خوش شانس بود كه ضربه كوادرادو ميليمتري از كنار دروازه به بيرون رفت و دروازه آبياناريها بسته ماند. شوت زميني مسي و ضربه كاشته ديگري از او موقعيتهاي بارسلونا تا قبل از دقيقه 60 بودند كه ثمري نداشتند. در دقيقه 67 بوفون در دفع توپ اشتباه كرد اما مسي نتوانست با پاي راست دروازه يوونتوس را باز كند. شوت سرخي روبرتو ديگر موقعيت آبياناريها بود. بارسلونا هرچه از زمان بازي گذشت اميد خود را از دست داد و نتوانست از سد مدافعان مستحكم يوونتوس عبور كند تا اين بازي با تساوي بدون گل خاتمه يابد. در حالي كه هواداران آبياناريها به تكرار معجزه ديدار برابر پاريسنژرمن اميدوار بودند اين اتفاق رخ نداد و يوونتوس به خاطر پيروزي قاطعانه 3 بر صفر در ديدار رفت راهي مرحله نيمهنهايي شد. همزمان با اين ديدار هم موناكو و دورتموند ديدار برگشت خود در مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا را چهارشنبهشب برگزار كردند كه اين بازي با پيروزي 3 بر يك موناكو همراه شد.

ميترا زماني- اتفاقي كه در جشن قهرماني پرسپوليس افتاد، آنقدر تلخ و ناراحتكننده بود كه دل اس//تقالليها را هم به درد آورد چه برسد به پرسپوليسيها. اگر قرار نبود هاني نوروزي در مراسم حضور يابد، چرا از روزهاي قبلش هي اعالم ميشد هاني جام را باال ميبرد و كسي تكذيب نميكرد؟ واقعا بازي كردن با دل شكسته يك بچه خردسال چه سودي داش//ت؟ واقعا آدم رفتار اين مديران را درك نميكند. ميدانند چگونه ميتوانند محبوبتر شوند، مردم را شاد كنند، دل هزاران و بلكه ميليونها آدم را به دست آورند و آن هم به نازلترين بها. بعد كاري ميكنند كه نهتنها همه اين اتفاقات نميافتد بلكه دل ميليونها نفر را ميشكنند، حال همه را بد ميكنند، خودشان را منفور ميسازند و از همه مهمتر اينكه آدمهاي ديگري را وادار ميكنند كه بيايند و هزينه اين كارشان را بپردازند. االن وزير ورزش قول داده برود خانه هاني نوروزي از دل او درآورد. به وزير چه؟ مگر وزير كاري كرده كه بايد برود و خرابكاري زير دستش را جمع كند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.