خونهبهخونه از ليگ دسته اول كنار كشيد

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

قائممقام باشگاه خونهبهخونه از انصراف اين باشگاه از تيمداري در فوتبالايرانخبرداد.جوادحسنزادهاميريدرگفتوگوباسايترسمي باشگاه خونهبهخونه گفت: قهرماني ارزنده تيم اميد خونهبهخونه را به تمام بازيكنان، مربيان و خانوادههاي اين عزيزان و همچنين فوتبال دوستان مازندران و بابل تبريك عرض ميكنم.

وي افزود: در پنج سالي كه در امر خدمت رساني به ورزش فعاليت داشتيم، تمام تالش خود را براي رشد و پويايي جوانان اين استان و كشور و رضايت فوتبالدوستان مازندران و بابل به كار گرفتيم و قهرماني تيمهاي جوانان و اميد اين باشگاه در سه سال اخير گواه اين مدعاست. هرچند در اين چهار سال در رده بزرگساالن نيز هميشه جزو مدعيان صعود بوديم و تجربه قهرماني با اين تيم را نيز داشتيم.

قائم مقام باشگاه خونهبهخونه اظهار داشت: فشار ناعادالنه و صدالبته غيرورزشي كه از بيرون به كميته انضباطي وارد شد، سبب شد اسماعيل حسنزاده در آخرين لحظات زير اين فشار سياسي كمر خم كند و تالش آقايان سبب شود اين كميته پس از دو بار راي دادن، راي بسيار عجيب و مورد دلخواه آنها را صادر كند.

وي خاطرنش//ان كرد: واضح است كه صدور اين راي دقيقا بعد از اتفاقات عجيب بازي با فجرسپاس//ي از قبل برنامهريزي ش//ده بود و معلوم نيست چرا پس از برتري خونهبهخونه مقابل گلگهر سيرجان يا مس كرمان اعالم نش//د! اين مس//ايل نشان ميدهد، دخالتهاي سياسي در اتخاذ اين راي تاثيرگذار بود. دخالتهايي كه نميتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد و فشار روحي زيادي بر مديريت باشگاه وارد كرده است.

حسنزادهاميري تصريح كرد: اين راي در حالي صادر شد كه آن روز هواداران خونهبهخونه يك ساعت تمام نظارهگر درگيري هواداران تيم حريف با ماموران نيروي انتظامي بودند و كوچكترين نقش//ي در اين درگيريها نداشتند. اينطور كه پيداست، بهتر است در اين فوتبال نباشيم تا آقايان با خيال راحت بتوانند تيمهاي مدنظر خود را راهي ليگ برتر كنند.

قائممقام باش//گاه خونهبهخونه با بيان اينكه در اين فصل، بارها از ناحيه داوري ضربه ديديم، گفت: در بازي اخير مقابل فجرسپاسي نيز از داوري به نام آقاي جنگي استفاده كردند كه معلوم نبود تاكنون در چه ليگي قضاوت كرده است و آنطور كه دلشان ميخواست بازي را درآوردهاند و دو پنالتي صددرصد را براي تيممان ناديده گرفتهاند تا فرصت صعود به ليگ برتر را از تيم ما دريغ كنند.

وي خاطرنشان كرد: مسايل زيادي است كه نميخواهيم با مطرح ك//ردن آن، دل هوادارانمان را بي//ش از اين به درد آوريم ولي بدون شك تمام اين اتفاقات فشار زيادي را به حاج قاسم وارد كرده است و به همين دليل طبق دستور مديريت باشگاه قصد داريم براي هميشه قيد ورزش را بزنيم تا كمافيالسابق با ادامه فعاليت در زمينه فرهنگي و مذهبي )هيات عزاداري غريب مدينه اميركال( در خدمت مردم فهيم مازندران و كشور باشيم.

قائممقام باشگاه خونهبهخونه در پايان گفت: جا دارد از همه فوتبال دوستان مازندران و بابل و هواداران تيم خونهبهخونه، بابت حمايتهايي كه در سرما و گرما از اين تيم داشتند نهايت تشكر را داشته باشيم و از همه اين عزيزان بابت تمام كاستيها طلب بخشش داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.